Genesis chapter 4 קרפ תישארב -תא שיא יתינק רמאתו ןיק-תא דלתו רהתו ותשא הוח-תא עדי םדאהו 1 .הוהי .המדא דבע היה ןיקו ןאצ הער לבה-יהיו לבה-תא ויחא-תא תדלל ףסתו 2 .הוהיל החנמ המדאה ירפמ ןיק אביו םימי ץקמ יהיו 3 -לאו לבה-לא הוהי עשיו ןהבלחמו ונאצ תורכבמ אוה-םג איבה לבהו 4 .ותחנמ .וינפ ולפיו דאמ ןיקל רחיו העש אל ותחנמ-לאו ןיק-לאו 5 .ךינפ ולפנ המלו ךל הרח המל ןיק-לא הוהי רמאיו 6 ותקושת ךילאו ץבר תאטח חתפל ביטית אל םאו תאש ביטית-םא אולה 7 .וב-לשמת התאו ויחא לבה-לא ןיק םקיו הדשב םתויהב יהיו ויחא לבה-לא ןיק רמאיו 8 .והגרהיו .יכנא יחא רמשה יתעדי אל רמאיו ךיחא לבה יא ןיק-לא הוהי רמאיו 9 .המדאה-ןמ ילא םיקעצ ךיחא ימד לוק תישע המ רמאיו 10 ךיחא ימד-תא תחקל היפ-תא התצפ רשא המדאה-ןמ התא רורא התעו 11 .ךדימ .ץראב היהת דנו ענ ךל החכ-תת ףסת-אל המדאה-תא דבעת יכ 12 .אושנמ ינוע לודג הוהי-לא ןיק רמאיו 13 דנו ענ יתייהו רתסא ךינפמו המדאה ינפ לעמ םויה יתא תשרג ןה 14 .ינגרהי יאצמ-לכ היהו ץראב תוא ןיקל הוהי םשיו םקי םיתעבש ןיק גרה-לכ ןכל הוהי ול רמאיו 15 .ואצמ-לכ ותא-תוכה יתלבל .ןדע-תמדק דונ-ץראב בשיו הוהי ינפלמ ןיק אציו 16 םש ארקיו ריע הנב יהיו ךונח-תא דלתו רהתו ותשא-תא ןיק עדיו 17 .ךונח ונב םשכ ריעה -תא דלי לאייחמו לאיוחמ-תא דלי דריעו דריע-תא ךונחל דלויו 18 .ךמל-תא דלי לאשותמו לאשותמ .הלצ תינשה םשו הדע תחאה םש םישנ יתש ךמל ול-חקיו 19 .הנקמו להא בשי יבא היה אוה לבי-תא הדע דלתו 20 .בגועו רונכ שפת-לכ יבא היה אוה לבוי ויחא םשו 21 תוחאו לזרבו תשחנ שרח-לכ שטל ןיק לבות-תא הדלי אוה-םג הלצו 22 .המענ ןיק-לבות יכ יתרמא הנזאה ךמל ישנ ילוק ןעמש הלצו הדע וישנל ךמל רמאיו 23 .יתרבחל דליו יעצפל יתגרה שיא .העבשו םיעבש ךמלו ןיק-םקי םיתעבש יכ 24 םיהלא יל-תש יכ תש ומש-תא ארקתו ןב דלתו ותשא-תא דוע םדא עדיו 25 .ןיק וגרה יכ לבה תחת רחא ערז .הוהי םשב ארקל לחוה זא שונא ומש-תא ארקיו ןב-דלי אוה-םג תשלו 26