Genesis chapter 6 קרפ תישארב .םהל ודלי תונבו המדאה ינפ-לע ברל םדאה לחה-יכ יהיו 1 לכמ םישנ םהל וחקיו הנה תבט יכ םדאה תונב-תא םיהלאה-ינב ואריו 2 .ורחב רשא האמ וימי ויהו רשב אוה םגשב םלעל םדאב יחור ןודי-אל הוהי רמאיו 3 .הנש םירשעו -לא םיהלאה ינב ואבי רשא ןכ-ירחא םגו םהה םימיב ץראב ויה םילפנה 4 .םשה ישנא םלועמ רשא םירבגה המה םהל ודליו םדאה תונב -לכ ער קר ובל תבשחמ רצי-לכו ץראב םדאה תער הבר יכ הוהי אריו 5 .םויה .ובל-לא בצעתיו ץראב םדאה-תא השע-יכ הוהי םחניו 6 המהב-דע םדאמ המדאה ינפ לעמ יתארב-רשא םדאה-תא החמא הוהי רמאיו 7 .םתישע יכ יתמחנ יכ םימשה ףוע-דעו שמר-דע .הוהי יניעב ןח אצמ חנו 8 .חנ-ךלהתה םיהלאה-תא ויתרדב היה םימת קידצ שיא חנ חנ תדלות הלא 9 .תפי-תאו םח-תא םש-תא םינב השלש חנ דלויו 10 .סמח ץראה אלמתו םיהלאה ינפל ץראה תחשתו 11 -לע וכרד-תא רשב-לכ תיחשה-יכ התחשנ הנהו ץראה-תא םיהלא אריו 12 .ץראה םהינפמ סמח ץראה האלמ-יכ ינפל אב רשב-לכ ץק חנל םיהלא רמאיו 13 .ץראה-תא םתיחשמ יננהו ץוחמו תיבמ התא תרפכו הבתה-תא השעת םינק רפג-יצע תבת ךל השע 14 .xtka םישלשו הבחר המא םישמח הבתה ךרא המא תואמ שלש התא השעת רשא הזו 15 .התמוק המא םיתחת םישת הדצב הבתה חתפו הלעמלמ הנלכת המא-לאו הבתל השעת רהצ 16 .השעת םישלשו םינש חור וב-רשא רשב-לכ תחשל ץראה-לע םימ לובמה-תא איבמ יננה ינאו 17 .עוגי ץראב-רשא לכ םימשה תחתמ םייח ךינב-ישנו ךתשאו ךינבו התא הבתה-לא תאבו ךתא יתירב-תא יתמקהו 18 .ךתא הבקנו רכז ךתא תיחהל הבתה-לא איבת לכמ םינש רשב-לכמ יחה-לכמו 19 .ויהי לכמ םינש והנימל המדאה שמר לכמ הנימל המהבה-ןמו והנימל ףועהמ 20 .תויחהל ךילא ואבי .הלכאל םהלו ךל היהו ךילא תפסאו לכאי רשא לכאמ-לכמ ךל-חק התאו 21 .השע ןכ םיהלא ותא הוצ רשא לככ חנ שעיו 22