Genesis chapter 7 קרפ תישארב ינפל קידצ יתיאר ךתא-יכ הבתה-לא ךתיב-לכו התא-אב חנל הוהי רמאיו 1 .הזה רודב אל רשא המהבה-ןמו ותשאו שיא העבש העבש ךל-חקת הרוהטה המהבה לכמ 2 .ותשאו שיא םינש אוה הרהט .ץראה-לכ ינפ-לע ערז תויחל הבקנו רכז העבש העבש םימשה ףועמ םג 3 הליל םיעבראו םוי םיעברא ץראה-לע ריטממ יכנא העבש דוע םימיל יכ 4 .המדאה ינפ לעמ יתישע רשא םוקיה-לכ-תא יתיחמו .הוהי והוצ-רשא לככ חנ שעיו 5 .ץראה-לע םימ היה לובמהו הנש תואמ שש-ןב חנו 6 .לובמה ימ ינפמ הבתה-לא ותא וינב-ישנו ותשאו וינבו חנ אביו 7 שמר-רשא לכו ףועה-ןמו הרהט הנניא רשא המהבה-ןמו הרוהטה המהבה-ןמ 8 .המדאה-לע .חנ-תא םיהלא הוצ רשאכ הבקנו רכז הבתה-לא חנ-לא ואב םינש םינש 9 .ץראה-לע ויה לובמה ימו םימיה תעבשל יהיו 10 םויב שדחל םוי רשע-העבשב ינשה שדחב חנ-ייחל הנש תואמ-שש תנשב 11 .וחתפנ םימשה תבראו הבר םוהת תוניעמ-לכ ועקבנ הזה .הליל םיעבראו םוי םיעברא ץראה-לע םשגה יהיו 12 -ישנ תשלשו חנ תשאו חנ-ינב תפיו םחו-םשו חנ אב הזה םויה םצעב 13 .הבתה-לא םתא וינב ץראה-לע שמרה שמרה-לכו הנימל המהבה-לכו הנימל היחה-לכו המה 14 .ףנכ-לכ רופצ לכ והנימל ףועה-לכו והנימל .םייח חור וב-רשא רשבה-לכמ םינש םינש הבתה-לא חנ-לא ואביו 15 הוהי רגסיו םיהלא ותא הוצ רשאכ ואב רשב-לכמ הבקנו רכז םיאבהו 16 .ודעב םרתו הבתה-תא ואשיו םימה ובריו ץראה-לע םוי םיעברא לובמה יהיו 17 .ץראה לעמ .םימה ינפ-לע הבתה ךלתו ץראה-לע דאמ ובריו םימה ורבגיו 18 -לכ תחת-רשא םיהבגה םירהה-לכ וסכיו ץראה-לע דאמ דאמ ורבג םימהו 19 .םימשה .םירהה וסכיו םימה ורבג הלעמלמ המא הרשע שמח 20 ץרשה ץרשה-לכבו היחבו המהבבו ףועב ץראה-לע שמרה רשב-לכ עוגיו 21 .םדאה לכו ץראה-לע .ותמ הברחב רשא לכמ ויפאב םייח חור-תמשנ רשא לכ 22 -דעו שמר-דע המהב-דע םדאמ המדאה ינפ-לע רשא םוקיה-לכ-תא חמיו 23 .הבתב ותא רשאו חנ-ךא ראשיו ץראה-ןמ וחמיו םימשה ףוע .םוי תאמו םישמח ץראה-לע םימה ורבגיו 24