Genesis chapter 8 קרפ תישארב רבעיו הבתב ותא רשא המהבה-לכ-תאו היחה-לכ תאו חנ-תא םיהלא רכזיו 1 .םימה וכשיו ץראה-לע חור םיהלא .םימשה-ןמ םשגה אלכיו םימשה תבראו םוהת תניעמ ורכסיו 2 תאמו םישמח הצקמ םימה ורסחיו בושו ךולה ץראה לעמ םימה ובשיו 3 .םוי .טררא ירה לע שדחל םוי רשע-העבשב יעיבשה שדחב הבתה חנתו 4 וארנ שדחל דחאב ירישעב ירישעה שדחה דע רוסחו ךולה ויה םימהו 5 .םירהה ישאר .השע רשא הבתה ןולח-תא חנ חתפיו םוי םיעברא ץקמ יהיו 6 .ץראה לעמ םימה תשבי-דע בושו אוצי אציו ברעה-תא חלשיו 7 .המדאה ינפ לעמ םימה ולקה תוארל ותאמ הנויה-תא חלשיו 8 ינפ-לע םימ-יכ הבתה-לא וילא בשתו הלגר-ףכל חונמ הנויה האצמ-אלו 9 .הבתה-לא וילא התא אביו החקיו ודי חלשיו ץראה-לכ .הבתה-ןמ הנויה-תא חלש ףסיו םירחא םימי תעבש דוע לחיו 10 ולק-יכ חנ עדיו היפב ףרט תיז-הלע הנהו ברע תעל הנויה וילא אבתו 11 .ץראה לעמ םימה וילא-בוש הפסי-אלו הנויה-תא חלשיו םירחא םימי תעבש דוע לחייו 12 .דוע ץראה לעמ םימה וברח שדחל דחאב ןושארב הנש תואמ-ששו תחאב יהיו 13 .המדאה ינפ וברח הנהו אריו הבתה הסכמ-תא חנ רסיו .ץראה השבי שדחל םוי םירשעו העבשב ינשה שדחבו 14 .רמאל חנ-לא םיהלא רבדיו 15 .ךתא ךינב-ישנו ךינבו ךתשאו התא הבתה-ןמ אצ 16 ץראה-לע שמרה שמרה-לכבו המהבבו ףועב רשב-לכמ ךתא-רשא היחה-לכ 17 .ץראה-לע וברו ורפו ץראב וצרשו ךתא אצוה .ותא וינב-ישנו ותשאו וינבו חנ-אציו 18 -ןמ ואצי םהיתחפשמל ץראה-לע שמור לכ ףועה-לכו שמרה-לכ היחה-לכ 19 .הבתה לעיו רוהטה ףועה לכמו הרהטה המהבה לכמ חקיו הוהיל חבזמ חנ ןביו 20 .חבזמב תלע -תא דוע ללקל ףסא-אל ובל-לא הוהי רמאיו חחינה חיר-תא הוהי חריו 21 -תא תוכהל דוע ףסא-אלו וירענמ ער םדאה בל רצי יכ םדאה רובעב המדאה .יתישע רשאכ יח-לכ אל הלילו םויו ףרחו ץיקו םחו רקו ריצקו ערז ץראה ימי-לכ דע 22 .ותבשי