Genesis chapter 11 קרפ תישארב .םידחא םירבדו תחא הפש ץראה-לכ יהיו 1 .םש ובשיו רענש ץראב העקב ואצמיו םדקמ םעסנב יהיו 2 םהל יהתו הפרשל הפרשנו םינבל הנבלנ הבה והער-לא שיא ורמאיו 3 .רמחל םהל היה רמחהו ןבאל הנבלה -ןפ םש ונל-השענו םימשב ושארו לדגמו ריע ונל-הנבנ הבה ורמאיו 4 .ץראה-לכ ינפ-לע ץופנ .םדאה ינב ונב רשא לדגמה-תאו ריעה-תא תארל הוהי דריו 5 -אל התעו תושעל םלחה הזו םלכל תחא הפשו דחא םע ןה הוהי רמאיו 6 .תושעל ומזי רשא לכ םהמ רצבי .והער תפש שיא ועמשי אל רשא םתפש םש הלבנו הדרנ הבה 7 .ריעה תנבל ולדחיו ץראה-לכ ינפ-לע םשמ םתא הוהי ץפיו 8 הוהי םציפה םשמו ץראה-לכ תפש הוהי ללב םש-יכ לבב המש ארק ןכ-לע 9 .ץראה-לכ ינפ-לע .לובמה רחא םיתנש דשכפרא-תא דלויו הנש תאמ-ןב םש םש תדלות הלא 10 .תונבו םינב דלויו הנש תואמ שמח דשכפרא-תא ודילוה ירחא םש-יחיו 11 .חלש-תא דלויו הנש םישלשו שמח יח דשכפראו 12 דלויו הנש תואמ עבראו םינש שלש חלש-תא ודילוה ירחא דשכפרא יחיו 13 .תונבו םינב .רבע-תא דלויו הנש םישלש יח חלשו 14 דלויו הנש תואמ עבראו םינש שלש רבע-תא ודילוה ירחא חלש-יחיו 15 .תונבו םינב .גלפ-תא דלויו הנש םישלשו עברא רבע-יחיו 16 דלויו הנש תואמ עבראו הנש םישלש גלפ-תא ודילוה ירחא רבע-יחיו 17 .תונבו םינב .וער-תא דלויו הנש םישלש גלפ-יחיו 18 םינב דלויו הנש םיתאמו םינש עשת וער-תא ודילוה ירחא גלפ-יחיו 19 .תונבו .גורש-תא דלויו הנש םישלשו םיתש וער יחיו 20 םינב דלויו הנש םיתאמו םינש עבש גורש-תא ודילוה ירחא וער יחיו 21 .תונבו .רוחנ-תא דלויו הנש םישלש גורש יחיו 22 .תונבו םינב דלויו הנש םיתאמ רוחנ-תא ודילוה ירחא גורש יחיו 23 .חרת-תא דלויו הנש םירשעו עשת רוחנ יחיו 24 דלויו הנש תאמו הנש הרשע-עשת חרת-תא ודילוה ירחא רוחנ יחיו 25 .תונבו םינב .ןרה-תאו רוחנ-תא םרבא-תא דלויו הנש םיעבש חרת-יחיו 26 דילוה ןרהו ןרה-תאו רוחנ-תא םרבא-תא דילוה חרת חרת תדלות הלאו 27 .טול-תא .םידשכ רואב ותדלומ ץראב ויבא חרת ינפ-לע ןרה תמיו 28 הכלמ רוחנ-תשא םשו ירש םרבא-תשא םש םישנ םהל רוחנו םרבא חקיו 29 .הכסי יבאו הכלמ-יבא ןרה-תב .דלו הל ןיא הרקע ירש יהתו 30 תשא ותלכ ירש תאו ונב-ןב ןרה-ןב טול-תאו ונב םרבא-תא חרת חקיו 31 ובשיו ןרח-דע ואביו ןענכ הצרא תכלל םידשכ רואמ םתא ואציו ונב םרבא .םש .ןרחב חרת תמיו הנש םיתאמו םינש שמח חרת-ימי ויהיו 32