Genesis chapter 12 קרפ תישארב ץראה-לא ךיבא תיבמו ךתדלוממו ךצראמ ךל-ךל םרבא-לא הוהי רמאיו 1 .ךארא רשא .הכרב היהו ךמש הלדגאו ךכרבאו לודג יוגל ךשעאו 2 .המדאה תחפשמ לכ ךב וכרבנו ראא ךללקמו ךיכרבמ הכרבאו 3 םינש שמח-ןב םרבאו טול ותא ךליו הוהי וילא רבד רשאכ םרבא ךליו 4 .ןרחמ ותאצב הנש םיעבשו ושכר רשא םשוכר-לכ-תאו ויחא-ןב טול-תאו ותשא ירש-תא םרבא חקיו 5 .ןענכ הצרא ואביו ןענכ הצרא תכלל ואציו ןרחב ושע-רשא שפנה-תאו .ץראב זא ינענכהו הרומ ןולא דע םכש םוקמ דע ץראב םרבא רבעיו 6 חבזמ םש ןביו תאזה ץראה-תא ןתא ךערזל רמאיו םרבא-לא הוהי אריו 7 .וילא הארנה הוהיל םדקמ יעהו םימ לא-תיב הלהא טיו לא-תיבל םדקמ הרהה םשמ קתעיו 8 .הוהי םשב ארקיו הוהיל חבזמ םש-ןביו .הבגנה עוסנו ךולה םרבא עסיו 9 .ץראב בערה דבכ-יכ םש רוגל המירצמ םרבא דריו ץראב בער יהיו 10 יתעדי אנ-הנה ותשא ירש-לא רמאיו המירצמ אובל בירקה רשאכ יהיו 11 .תא הארמ-תפי השא יכ .ויחי ךתאו יתא וגרהו תאז ותשא ורמאו םירצמה ךתא וארי-יכ היהו 12 .ךללגב ישפנ התיחו ךרובעב יל-בטיי ןעמל תא יתחא אנ-ירמא 13 .דאמ אוה הפי-יכ השאה-תא םירצמה ואריו המירצמ םרבא אובכ יהיו 14 .הערפ תיב השאה חקתו הערפ-לא התא וללהיו הערפ ירש התא ואריו 15 תחפשו םידבעו םירמחו רקבו-ןאצ ול-יהיו הרובעב ביטיה םרבאלו 16 .םילמגו תנתאו .םרבא תשא ירש רבד-לע ותיב-תאו םילדג םיעגנ הערפ-תא הוהי עגניו 17 ךתשא יכ יל תדגה-אל המל יל תישע תאז-המ רמאיו םרבאל הערפ ארקיו 18 .אוה .ךלו חק ךתשא הנה התעו השאל יל התא חקאו אוה יתחא תרמא המל 19 .ול-רשא-לכ-תאו ותשא-תאו ותא וחלשיו םישנא הערפ וילע וציו 20