Genesis chapter 15 קרפ תישארב םרבא ארית-לא רמאל הזחמב םרבא-לא הוהי-רבד היה הלאה םירבדה רחא 1 .דאמ הברה ךרכש ךל ןגמ יכנא יתיב קשמ-ןבו ירירע ךלוה יכנאו יל-ןתת-המ הוהי ינדא םרבא רמאיו 2 .רזעילא קשמד אוה .יתא שרוי יתיב-ןב הנהו ערז התתנ אל יל ןה םרבא רמאיו 3 אוה ךיעממ אצי רשא םא-יכ הז ךשריי אל רמאל וילא הוהי-רבד הנהו 4 .ךשריי רפסל לכות-םא םיבכוכה רפסו המימשה אנ-טבה רמאיו הצוחה ותא אצויו 5 .ךערז היהי הכ ול רמאיו םתא .הקדצ ול הבשחיו הוהיב ןמאהו 6 ץראה-תא ךל תתל םידשכ רואמ ךיתאצוה רשא הוהי ינא וילא רמאיו 7 .התשרל תאזה .הנשריא יכ עדא המב הוהי ינדא רמאיו 8 .לזוגו רתו שלשמ ליאו תשלשמ זעו תשלשמ הלגע יל החק וילא רמאיו 9 והער תארקל ורתב-שיא ןתיו ךותב םתא רתביו הלא-לכ-תא ול-חקיו 10 .רתב אל רפצה-תאו .םרבא םתא בשיו םירגפה-לע טיעה דריו 11 תלפנ הלדג הכשח המיא הנהו םרבא-לע הלפנ המדרתו אובל שמשה יהיו 12 .וילע ונעו םודבעו םהל אל ץראב ךערז היהי רג-יכ עדת עדי םרבאל רמאיו 13 .הנש תואמ עברא םתא .לודג שכרב ואצי ןכ-ירחאו יכנא ןד ודבעי רשא יוגה-תא םגו 14 .הבוט הבישב רבקת םולשב ךיתבא-לא אובת התאו 15 .הנה-דע ירמאה ןוע םלש-אל יכ הנה ובושי יעיבר רודו 16 ןיב רבע רשא שא דיפלו ןשע רונת הנהו היה הטלעו האב שמשה יהיו 17 .הלאה םירזגה תאזה ץראה-תא יתתנ ךערזל רמאל תירב םרבא-תא הוהי תרכ אוהה םויב 18 .תרפ-רהנ לדגה רהנה-דע םירצמ רהנמ .ינמדקה תאו יזנקה-תאו יניקה-תא 19 .םיאפרה-תאו יזרפה-תאו יתחה-תאו 20 .יסוביה-תאו ישגרגה-תאו ינענכה-תאו ירמאה-תאו 21