Genesis chapter 16 קרפ תישארב .רגה המשו תירצמ החפש הלו ול הדלי אל םרבא תשא ירשו 1 ילוא יתחפש-לא אנ-אב תדלמ הוהי ינרצע אנ-הנה םרבא-לא ירש רמאתו 2 .ירש לוקל םרבא עמשיו הנממ הנבא םרבא תבשל םינש רשע ץקמ התחפש תירצמה רגה-תא םרבא-תשא ירש חקתו 3 .השאל ול השיא םרבאל התא ןתתו ןענכ ץראב .היניעב התרבג לקתו התרה יכ ארתו רהתו רגה-לא אביו 4 יכ ארתו ךקיחב יתחפש יתתנ יכנא ךילע יסמח םרבא-לא ירש רמאתו 5 .ךיניבו יניב הוהי טפשי היניעב לקאו התרה ירש הנעתו ךיניעב בוטה הל-ישע ךדיב ךתחפש הנה ירש-לא םרבא רמאיו 6 .הינפמ חרבתו .רוש ךרדב ןיעה-לע רבדמב םימה ןיע-לע הוהי ךאלמ האצמיו 7 יתרבג ירש ינפמ רמאתו יכלת הנאו תאב הזמ-יא ירש תחפש רגה רמאיו 8 .תחרב יכנא .הידי תחת ינעתהו ךתרבג-לא יבוש הוהי ךאלמ הל רמאיו 9 .ברמ רפסי אלו ךערז-תא הברא הברה הוהי ךאלמ הל רמאיו 10 עמש-יכ לאעמשי ומש תארקו ןב תדליו הרה ךנה הוהי ךאלמ הל רמאיו 11 .ךינע-לא הוהי .ןכשי ויחא-לכ ינפ-לעו וב לכ דיו לכב ודי םדא ארפ היהי אוהו 12 יתיאר םלה םגה הרמא יכ יאר לא התא הילא רבדה הוהי-םש ארקתו 13 .יאר ירחא .דרב ןיבו שדק-ןיב הנה יאר יחל ראב ראבל ארק ןכ-לע 14 .לאעמשי רגה הדלי-רשא ונב-םש םרבא ארקיו ןב םרבאל רגה דלתו 15 .םרבאל לאעמשי-תא רגה-תדלב םינש ששו הנש םינמש-ןב םרבאו 16