Genesis chapter 17 קרפ תישארב וילא רמאיו םרבא-לא הוהי אריו םינש עשתו הנש םיעשת-ןב םרבא יהיו 1 .םימת היהו ינפל ךלהתה ידש לא-ינא .דאמ דאמב ךתוא הבראו ךניבו יניב יתירב הנתאו 2 .רמאל םיהלא ותא רבדיו וינפ-לע םרבא לפיו 3 .םיוג ןומה באל תייהו ךתא יתירב הנה ינא 4 םיוג ןומה-בא יכ םהרבא ךמש היהו םרבא ךמש-תא דוע ארקי-אלו 5 .ךיתתנ .ואצי ךממ םיכלמו םיוגל ךיתתנו דאמ דאמב ךתא יתרפהו 6 םלוע תירבל םתרדל ךירחא ךערז ןיבו ךניבו יניב יתירב-תא יתמקהו 7 .ךירחא ךערזלו םיהלאל ךל תויהל םלוע תזחאל ןענכ ץרא-לכ תא ךירגמ ץרא תא ךירחא ךערזלו ךל יתתנו 8 .םיהלאל םהל יתייהו ךירחא ךערזו התא רמשת יתירב-תא התאו םהרבא-לא םיהלא רמאיו 9 .םתרדל -לכ םכל לומה ךירחא ךערז ןיבו םכיניבו יניב ורמשת רשא יתירב תאז 10 .רכז .םכיניבו יניב תירב תואל היהו םכתלרע רשב תא םתלמנו 11 לכמ ףסכ-תנקמו תיב דילי םכיתרדל רכז-לכ םכל לומי םימי תנמש-ןבו 12 .אוה ךערזמ אל רשא רכנ-ןב תירבל םכרשבב יתירב התיהו ךפסכ תנקמו ךתיב דילי לומי לומה 13 .םלוע -תא הימעמ אוהה שפנה התרכנו ותלרע רשב-תא לומי-אל רשא רכז לרעו 14 .רפה יתירב .המש הרש יכ ירש המש-תא ארקת-אל ךתשא ירש םהרבא-לא םיהלא רמאיו 15 םימע יכלמ םיוגל התיהו היתכרבו ןב ךל הנממ יתתנ םגו התא יתכרבו 16 .ויהי הנממ -םאו דלוי הנש-האמ ןבלה ובלב רמאיו קחציו וינפ-לע םהרבא לפיו 17 .דלת הנש םיעשת-תבה הרש .ךינפל היחי לאעמשי ול םיהלאה-לא םהרבא רמאיו 18 יתמקהו קחצי ומש-תא תארקו ןב ךל תדלי ךתשא הרש לבא םיהלא רמאיו 19 .וירחא וערזל םלוע תירבל ותא יתירב-תא דאמב ותא יתיברהו ותא יתירפהו ותא יתכרב הנה ךיתעמש לאעמשילו 20 .לודג יוגל ויתתנו דילוי םאישנ רשע-םינש דאמ .תרחאה הנשב הזה דעומל הרש ךל דלת רשא קחצי-תא םיקא יתירב-תאו 21 .םהרבא לעמ םיהלא לעיו ותא רבדל לכיו 22 ופסכ תנקמ-לכ תאו ותיב ידילי-לכ תאו ונב לאעמשי-תא םהרבא חקיו 23 רבד רשאכ הזה םויה םצעב םתלרע רשב-תא למיו םהרבא תיב ישנאב רכז-לכ .םיהלא ותא .ותלרע רשב ולמהב הנש עשתו םיעשת-ןב םהרבאו 24 .ותלרע רשב תא ולמהב הנש הרשע שלש-ןב ונב לאעמשיו 25 .ונב לאעמשיו םהרבא לומנ הזה םויה םצעב 26 .ותא ולמנ רכנ-ןב תאמ ףסכ-תנקמו תיב דילי ותיב ישנא-לכו 27