Genesis chapter 18 קרפ תישארב .םויה םחכ להאה-חתפ בשי אוהו ארממ ינלאב הוהי וילא אריו 1 םתארקל ץריו אריו וילע םיבצנ םישנא השלש הנהו אריו ויניע אשיו 2 .הצרא וחתשיו להאה חתפמ .ךדבע לעמ רבעת אנ-לא ךיניעב ןח יתאצמ אנ-םא ינדא רמאיו 3 .ץעה תחת ונעשהו םכילגר וצחרו םימ-טעמ אנ-חקי 4 םכדבע-לע םתרבע ןכ-לע-יכ ורבעת רחא םכבל ודעסו םחל-תפ החקאו 5 .תרבד רשאכ השעת ןכ ורמאיו ישול תלס חמק םיאס שלש ירהמ רמאיו הרש-לא הלהאה םהרבא רהמיו 6 .תוגע ישעו רהמיו רענה-לא ןתיו בוטו ךר רקב-ןב חקיו םהרבא ץר רקבה-לאו 7 .ותא תושעל םהילע דמע-אוהו םהינפל ןתיו השע רשא רקבה-ןבו בלחו האמח חקיו 8 .ולכאיו ץעה תחת .להאב הנה רמאיו ךתשא הרש היא וילא ורמאיו 9 חתפ תעמש הרשו ךתשא הרשל ןב-הנהו היח תעכ ךילא בושא בוש רמאיו 10 .וירחא אוהו להאה .םישנכ חרא הרשל תויהל לדח םימיב םיאב םינקז הרשו םהרבאו 11 .ןקז ינדאו הנדע יל-התיה יתלב ירחא רמאל הברקב הרש קחצתו 12 ינאו דלא םנמא ףאה רמאל הרש הקחצ הז המל םהרבא-לא הוהי רמאיו 13 .יתנקז .ןב הרשלו היח תעכ ךילא בושא דעומל רבד הוהימ אלפיה 14 .תקחצ יכ אל רמאיו הארי יכ יתקחצ אל רמאל הרש שחכתו 15 .םחלשל םמע ךלה םהרבאו םדס ינפ-לע ופקשיו םישנאה םשמ ומקיו 16 .השע ינא רשא םהרבאמ ינא הסכמה רמא הוהיו 17 .ץראה ייוג לכ וב וכרבנו םוצעו לודג יוגל היהי ויה םהרבאו 18 ךרד ורמשו וירחא ותיב-תאו וינב-תא הוצי רשא ןעמל ויתעדי יכ 19 .וילע רבד-רשא תא םהרבא-לע הוהי איבה ןעמל טפשמו הקדצ תושעל הוהי .דאמ הדבכ יכ םתאטחו הבר-יכ הרמעו םדס תקעז הוהי רמאיו 20 .העדא אל-םאו הלכ ושע ילא האבה התקעצכה האראו אנ-הדרא 21 .הוהי ינפל דמע ונדוע םהרבאו המדס וכליו םישנאה םשמ ונפיו 22 .עשר-םע קידצ הפסת ףאה רמאיו םהרבא שגיו 23 ןעמל םוקמל אשת-אלו הפסת ףאה ריעה ךותב םקידצ םישמח שי ילוא 24 .הברקב רשא םקידצה םישמח הללח עשרכ קידצכ היהו עשר-םע קידצ תימהל הזה רבדכ תשעמ ךל הללח 25 .טפשמ השעי אל ץראה-לכ טפשה ךל -לכל יתאשנו ריעה ךותב םקידצ םישמח םדסב אצמא-םא הוהי רמאיו 26 .םרובעב םוקמה .רפאו רפע יכנאו ינדא-לא רבדל יתלאוה אנ-הנה רמאיו םהרבא ןעיו 27 רמאיו ריעה-לכ-תא השמחב תיחשתה השמח םקידצה םישמח ןורסחי ילוא 28 .השמחו םיעברא םש אצמא-םא תיחשא אל השעא אל רמאיו םיעברא םש ןואצמי ילוא רמאיו וילא רבדל דוע ףסיו 29 .םיעבראה רובעב אל רמאיו םישלש םש ןואצמי ילוא הרבדאו ינדאל רחי אנ-לא רמאיו 30 .םישלש םש אצמא-םא השעא רמאיו םירשע םש ןואצמי ילוא ינדא-לא רבדל יתלאוה אנ-הנה רמאיו 31 .םירשעה רובעב תיחשא אל הרשע םש ןואצמי ילוא םעפה-ךא הרבדאו ינדאל רחי אנ-לא רמאיו 32 .הרשעה רובעב תיחשא אל רמאיו .ומקמל בש םהרבאו םהרבא-לא רבדל הלכ רשאכ הוהי ךליו 33