Genesis chapter 19 קרפ תישארב םקיו טול-אריו םדס-רעשב בשי טולו ברעב המדס םיכאלמה ינש ואביו 1 .הצרא םיפא וחתשיו םתארקל םכילגר וצחרו ונילו םכדבע תיב-לא אנ ורוס ינדא-אנ הנה רמאיו 2 .ןילנ בוחרב יכ אל ורמאיו םככרדל םתכלהו םתמכשהו הפא תוצמו התשמ םהל שעיו ותיב-לא ואביו וילא ורסיו דאמ םב-רצפיו 3 .elk`ie -לכ ןקז-דעו רענמ תיבה-לע ובסנ םדס ישנא ריעה ישנאו ובכשי םרט 4 .הצקמ םעה םאיצוה הלילה ךילא ואב-רשא םישנאה היא ול ורמאיו טול-לא וארקיו 5 .םתא העדנו ונילא .וירחא רגס תלדהו החתפה טול םהלא אציו 6 .וערת יחא אנ-לא רמאיו 7 ושעו םכילא ןהתא אנ-האיצוא שיא ועדי-אל רשא תונב יתש יל אנ-הנה 8 לצב ואב ןכ-לע-יכ רבד ושעת-לא לאה םישנאל קר םכיניעב בוטכ ןהל .יתרק םהמ ךל ערנ התע טופש טפשיו רוגל-אב דחאה ורמאיו האלה-שג ורמאיו 9 .תלדה רבשל ושגיו דאמ טולב שיאב ורצפיו תלדה-תאו התיבה םהילא טול-תא ואיביו םדי-תא םישנאה וחלשיו 10 .ורגס אצמל ואליו לודג-דעו ןטקמ םירונסב וכה תיבה חתפ-רשא םישנאה-תאו 11 .חתפה ךל-רשא לכו ךיתנבו ךינבו ןתח הפ ךל-ימ דע טול-לא םישנאה ורמאיו 12 .םוקמה-ןמ אצוה ריעב הוהי ינפ-תא םתקעצ הלדג-יכ הזה םוקמה-תא ונחנא םיתחשמ-יכ 13 .התחשל הוהי ונחלשיו םוקמה-ןמ ואצ ומוק רמאיו ויתנב יחקל וינתח-לא רבדיו טול אציו 14 .וינתח יניעב קחצמכ יהיו ריעה-תא הוהי תיחשמ-יכ הזה -תאו ךתשא-תא חק םוק רמאל טולב םיכאלמה וציאיו הלע רחשה ומכו 15 .ריעה ןועב הפסת-ןפ תאצמנה ךיתנב יתש תלמחב ויתנב יתש דיבו ותשא-דיבו ודיב םישנאה וקיזחיו המהמתיו 16 .ריעל ץוחמ והחניו והאציו וילע הוהי -לאו ךירחא טיבת-לא ךשפנ-לע טלמה רמאיו הצוחה םתא םאיצוהכ יהיו 17 .הפסת-ןפ טלמה הרהה רככה-לכב דמעת .ינדא אנ-לא םהלא טול רמאיו 18 -תא תויחהל ידמע תישע רשא ךדסח לדגתו ךיניעב ןח ךדבע אצמ אנ-הנה 19 .יתמו הערה ינקבדת-ןפ הרהה טלמהל לכוא אל יכנאו ישפנ אלה המש אנ הטלמא רעצמ אוהו המש סונל הברק תאזה ריעה אנ-הנה 20 .ישפנ יחתו אוה רעצמ רשא ריעה-תא יכפה יתלבל הזה רבדל םג ךינפ יתאשנ הנה וילא רמאיו 21 .תרבד -םש ארק ןכ-לע המש ךאב-דע רבד תושעל לכוא אל יכ המש טלמה רהמ 22 .רעוצ ריעה .הרעצ אב טולו ץראה-לע אצי שמשה 23 .םימשה-ןמ הוהי תאמ שאו תירפג הרמע-לעו םדס-לע ריטמה הוהיו 24 .המדאה חמצו םירעה יבשי-לכ תאו רככה-לכ תאו לאה םירעה-תא ךפהיו 25 .חלמ ביצנ יהתו וירחאמ ותשא טבתו 26 .הוהי ינפ-תא םש דמע-רשא םוקמה-לא רקבב םהרבא םכשיו 27 הלע הנהו אריו רככה ץרא ינפ-לכ-לעו הרמעו םדס ינפ-לע ףקשיו 28 .ןשבכה רטיקכ ץראה רטיק -תא חלשיו םהרבא-תא םיהלא רכזיו רככה ירע-תא םיהלא תחשב יהיו 29 .טול ןהב בשי-רשא םירעה-תא ךפהב הכפהה ךותמ טול רעוצב תבשל ארי יכ ומע ויתנב יתשו רהב בשיו רעוצמ טול לעיו 30 .ויתנב יתשו אוה הרעמב בשיו ונילע אובל ץראב ןיא שיאו ןקז וניבא הריעצה-לא הריכבה רמאתו 31 .ץראה-לכ ךרדכ .ערז וניבאמ היחנו ומע הבכשנו ןיי וניבא-תא הקשנ הכל 32 -אלו היבא-תא בכשתו הריכבה אבתו אוה הלילב ןיי ןהיבא-תא ןיקשתו 33 .המוקבו הבכשב עדי ונקשנ יבא-תא שמא יתבכש-ןה הריעצה-לא הריכבה רמאתו תרחממ יהיו 34 .ערז וניבאמ היחנו ומע יבכש יאבו הלילה-םג ןיי -אלו ומע בכשתו הריעצה םקתו ןיי ןהיבא-תא אוהה הלילב םג ןיקשתו 35 .המקבו הבכשב עדי .ןהיבאמ טול-תונב יתש ןירהתו 36 .םויה-דע באומ-יבא אוה באומ ומש ארקתו ןב הריכבה דלתו 37 -דע ןומע-ינב יבא אוה ימע-ןב ומש ארקתו ןב הדלי אוה-םג הריעצהו 38 .םויה