Genesis chapter 20 קרפ תישארב .ררגב רגיו רוש ןיבו שדק-ןיב בשיו בגנה הצרא םהרבא םשמ עסיו 1 -תא חקיו ררג ךלמ ךלמיבא חלשיו אוה יתחא ותשא הרש-לא םהרבא רמאיו 2 .הרש -רשא השאה-לע תמ ךנה ול רמאיו הלילה םולחב ךלמיבא-לא םיהלא אביו 3 .לעב תלעב אוהו תחקל .גרהת קידצ-םג יוגה ינדא רמאיו הילא ברק אל ךלמיבאו 4 יבבל-םתב אוה יחא הרמא אוה-םג-איהו אוה יתחא יל-רמא אוה אלה 5 .תאז יתישע יפכ ןיקנבו תאז תישע ךבבל-םתב יכ יתעדי יכנא םג םלחב םיהלאה וילא רמאיו 6 .הילא עגנל ךיתתנ-אל ןכ-לע יל-וטחמ ךתוא יכנא-םג ךשחאו בישמ ךניא-םאו היחו ךדעב ללפתיו אוה איבנ-יכ שיאה-תשא בשה התעו 7 .ךל-רשא-לכו התא תומת תומ-יכ עד הלאה םירבדה-לכ-תא רבדיו וידבע-לכל ארקיו רקבב ךלמיבא םכשיו 8 .דאמ םישנאה וארייו םהינזאב תאבה-יכ ךל יתאטח-המו ונל תישע-המ ול רמאיו םהרבאל ךלמיבא ארקיו 9 .ידמע תישע ושעי-אל רשא םישעמ הלדג האטח יתכלממ-לעו ילע .הזה רבדה-תא תישע יכ תיאר המ םהרבא-לא ךלמיבא רמאיו 10 -לע ינוגרהו הזה םוקמב םיהלא תארי-ןיא קר יתרמא יכ םהרבא רמאיו 11 .יתשא רבד .השאל יל-יהתו ימא-תב אל ךא אוה יבא-תב יתחא הנמא-םגו 12 ישעת רשא ךדסח הז הל רמאו יבא תיבמ םיהלא יתא ועתה רשאכ יהיו 13 .אוה יחא יל-ירמא המש אובנ רשא םוקמה-לכ לא ידמע הרש תא ול בשיו םהרבאל ןתיו תחפשו םידבעו רקבו ןאצ ךלמיבא חקיו 14 .ותשא .בש ךיניעב בוטב ךינפל יצרא הנה ךלמיבא רמאיו 15 לכל םיניע תוסכ ךל-אוה הנה ךיחאל ףסכ ףלא יתתנ הנה רמא הרשלו 16 .תחכנו לכ תאו ךתא רשא ותשא-תאו ךלמיבא-תא םיהלא אפריו םיהלאה-לא םהרבא ללפתיו 17 .ודליו ויתהמאו .םהרבא תשא הרש רבד-לע ךלמיבא תיבל םחר-לכ דעב הוהי רצע רצע-יכ 18