Genesis chapter 21 קרפ תישארב .רבד רשאכ הרשל הוהי שעיו רמא רשאכ הרש-תא דקפ הוהיו 1 .םיהלא ותא רבד-רשא דעומל וינקזל ןב םהרבאל הרש דלתו רהתו 2 .קחצי הרש ול-הדלי-רשא ול-דלונה ונב-םש-תא םהרבא ארקיו 3 .םיהלא ותא הוצ רשאכ םימי תנמש-ןב ונב קחצי-תא םהרבא למיו 4 .ונב קחצי תא ול דלוהב הנש תאמ-ןב םהרבאו 5 .יל-קחצי עמשה-לכ םיהלא יל השע קחצ הרש רמאתו 6 .וינקזל ןב יתדלי-יכ הרש םינב הקיניה םהרבאל ללמ ימ רמאתו 7 .קחצי-תא למגה םויב לודג התשמ םהרבא שעיו למגיו דליה לדגיו 8 .קחצמ םהרבאל הדלי-רשא תירצמה רגה-ןב-תא הרש ארתו 9 תאזה המאה-ןב שריי אל יכ הנב-תאו תאזה המאה שרג םהרבאל רמאתו 10 .קחצי-םע ינב-םע .ונב תדוא לע םהרבא יניעב דאמ רבדה עריו 11 רשא לכ ךתמא-לעו רענה-לע ךיניעב ערי-לא םהרבא-לא םיהלא רמאיו 12 .ערז ךל ארקי קחציב יכ הלקב עמש הרש ךילא רמאת .אוה ךערז יכ ונמישא יוגל המאה-ןב-תא םגו 13 המכש-לע םש רגה-לא ןתיו םימ תמחו םחל-חקיו רקבב םהרבא םכשיו 14 .עבש ראב רבדמב עתתו ךלתו החלשיו דליה-תאו .םחישה דחא תחת דליה-תא ךלשתו תמחה-ןמ םימה ולכיו 15 דליה תומב הארא-לא הרמא יכ תשק יוחטמכ קחרה דגנמ הל בשתו ךלתו 16 .ךבתו הלק-תא אשתו דגנמ בשתו םימשה-ןמ רגה-לא םיהלא ךאלמ ארקיו רענה לוק-תא םיהלא עמשיו 17 -אוה רשאב רענה לוק-לא םיהלא עמש-יכ יארית-לא רגה ךל-המ הל רמאיו .םש .ונמישא לודג יוגל-יכ וב ךדי-תא יקיזחהו רענה-תא יאש ימוק 18 םימ תמחה-תא אלמתו ךלתו םימ ראב ארתו היניע-תא םיהלא חקפיו 19 .רענה-תא קשתו .תשק הבר יהיו רבדמב בשיו לדגיו רענה-תא םיהלא יהיו 20 .םירצמ ץראמ השא ומא ול-חקתו ןראפ רבדמב בשיו 21 םיהלא רמאל םהרבא-לא ואבצ-רש לכיפו ךלמיבא רמאיו אוהה תעב יהיו 22 .השע התא-רשא לכב ךמע -רשא דסחכ ידכנלו ינינלו יל רקשת-םא הנה םיהלאב יל העבשה התעו 23 .הב התרג-רשא ץראה-םעו ידמע השעת ךמע יתישע .עבשא יכנא םהרבא רמאיו 24 .ךלמיבא ידבע ולזג רשא םימה ראב תודא-לע ךלמיבא-תא םהרבא חכוהו 25 יל תדגה-אל התא-םגו הזה רבדה-תא השע ימ יתעדי אל ךלמיבא רמאיו 26 .םויה יתלב יתעמש אל יכנא םגו .תירב םהינש ותרכיו ךלמיבאל ןתיו רקבו ןאצ םהרבא חקיו 27 .ןהדבל ןאצה תשבכ עבש-תא םהרבא בציו 28 .הנדבל תבצה רשא הלאה תשבכ עבש הנה המ םהרבא-לא ךלמיבא רמאיו 29 -תא יתרפח יכ הדעל יל-היהת רובעב ידימ חקת תשבכ עבש-תא יכ רמאיו 30 .תאזה ראבה .םהינש ועבשנ םש יכ עבש ראב אוהה םוקמל ארק ןכ-לע 31 ץרא-לא ובשיו ואבצ-רש לכיפו ךלמיבא םקיו עבש ראבב תירב ותרכיו 32 .םיתשלפ .םלוע לא הוהי םשב םש-ארקיו עבש ראבב לשא עטיו 33 .םיבר םימי םיתשלפ ץראב םהרבא רגיו 34