Genesis chapter 22 קרפ תישארב םהרבא וילא רמאיו םהרבא-תא הסנ םיהלאהו הלאה םירבדה רחא יהיו 1 .יננה רמאיו ץרא-לא ךל-ךלו קחצי-תא תבהא-רשא ךדיחי-תא ךנב-תא אנ-חק רמאיו 2 .ךילא רמא רשא םירהה דחא לע הלעל םש והלעהו הירמה קחצי תאו ותא וירענ ינש-תא חקיו ורמח-תא שבחיו רקבב םהרבא םכשיו 3 .םיהלאה ול-רמא-רשא םוקמה-לא ךליו םקיו הלע יצע עקביו ונב .קחרמ םוקמה-תא אריו ויניע-תא םהרבא אשיו ישילשה םויב 4 -דע הכלנ רענהו ינאו רומחה-םע הפ םכל-ובש וירענ-לא םהרבא רמאיו 5 .םכילא הבושנו הוחתשנו הכ -תאו שאה-תא ודיב חקיו ונב קחצי-לע םשיו הלעה יצע-תא םהרבא חקיו 6 .ודחי םהינש וכליו תלכאמה הנה רמאיו ינב יננה רמאיו יבא רמאיו ויבא םהרבא-לא קחצי רמאיו 7 .הלעל השה היאו םיצעהו שאה .ודחי םהינש וכליו ינב הלעל השה ול-הארי םיהלא םהרבא רמאיו 8 ךרעיו חבזמה-תא םהרבא םש ןביו םיהלאה ול-רמא רשא םוקמה-לא ואביו 9 .םיצעל לעממ חבזמה-לע ותא םשיו ונב קחצי-תא דקעיו םיצעה-תא .ונב-תא טחשל תלכאמה-תא חקיו ודי-תא םהרבא חלשיו 10 .יננה רמאיו םהרבא םהרבא רמאיו םימשה-ןמ הוהי ךאלמ וילא ארקיו 11 -יכ יתעדי התע יכ המואמ ול שעת-לאו רענה-לא ךדי חלשת-לא רמאיו 12 .ינממ ךדיחי-תא ךנב-תא תכשח אלו התא םיהלא ארי ךליו וינרקב ךבסב זחאנ רחא ליא-הנהו אריו ויניע-תא םהרבא אשיו 13 .ונב תחת הלעל והלעיו ליאה-תא חקיו םהרבא הוהי רהב םויה רמאי רשא הארי הוהי אוהה םוקמה-םש םהרבא ארקיו 14 .הארי .םימשה-ןמ תינש םהרבא-לא הוהי ךאלמ ארקיו 15 אלו הזה רבדה-תא תישע רשא ןעי יכ הוהי-םאנ יתעבשנ יב רמאיו 16 .ךדיחי-תא ךנב-תא תכשח -לע רשא לוחכו םימשה יבכוככ ךערז-תא הברא הברהו ךכרבא ךרב-יכ 17 .ויביא רעש תא ךערז שריו םיה תפש .ילקב תעמש רשא בקע ץראה ייוג לכ ךערזב וכרבתהו 18 םהרבא בשיו עבש ראב-לא ודחי וכליו ומקיו וירענ-לא םהרבא בשיו 19 .עבש ראבב אוה-םג הכלמ הדלי הנה רמאל םהרבאל דגיו הלאה םירבדה ירחא יהיו 20 .ךיחא רוחנל םינב .םרא יבא לאומק-תאו ויחא זוב-תאו ורכב ץוע-תא 21 .לאותב תאו ףלדי-תאו שדלפ-תאו וזח-תאו דשכ-תאו 22 .םהרבא יחא רוחנל הכלמ הדלי הלא הנמש הקבר-תא דלי לאותבו 23 -תאו שחת-תאו םחג-תאו חבט-תא אוה-םג דלתו המואר המשו ושגליפו 24 .הכעמ