Genesis chapter 23 קרפ תישארב .הרש ייח ינש םינש עבשו הנש םירשעו הנש האמ הרש ייח ויהיו 1 הרשל דפסל םהרבא אביו ןענכ ץראב ןורבח אוה עברא תירקב הרש תמתו 2 .התכבלו .רמאל תח-ינב-לא רבדיו ותמ ינפ לעמ םהרבא םקיו 3 .ינפלמ יתמ הרבקאו םכמע רבק-תזחא יל ונת םכמע יכנא בשותו-רג 4 .ול רמאל םהרבא-תא תח-ינב ונעיו 5 שיא ךתמ-תא רבק ונירבק רחבמב ונכותב התא םיהלא אישנ ינדא ונעמש 6 .ךתמ רבקמ ךממ הלכי-אל ורבק-תא ונממ .תח-ינבל ץראה-םעל וחתשיו םהרבא םקיו 7 -ועגפו ינועמש ינפלמ יתמ-תא רבקל םכשפנ-תא שי-םא רמאל םתא רבדיו 8 .רחצ-ןב ןורפעב יל יל הננתי אלמ ףסכב והדש הצקב רשא ול-רשא הלפכמה תרעמ-תא יל-ןתיו 9 .רבק-תזחאל םככותב תח-ינב ינזאב םהרבא-תא יתחה ןורפע ןעיו תח-ינב ךותב בשי ןורפעו 10 .רמאל וריע-רעש יאב לכל -ינב יניעל היתתנ ךל וב-רשא הרעמהו ךל יתתנ הדשה ינעמש ינדא-אל 11 .ךתמ רבק ךל היתתנ ימע .ץראה םע ינפל םהרבא וחתשיו 12 יתתנ ינעמש ול התא-םא ךא רמאל ץראה-םע ינזאב ןורפע-לא רבדיו 13 .המש יתמ-תא הרבקאו ינממ חק הדשה ףסכ .ול רמאל םהרבא-תא ןורפע ןעיו 14 ךתמ-תאו אוה-המ ךניבו יניב ףסכ-לקש תאמ עברא ץרא ינעמש ינדא 15 .רבק ינזאב רבד רשא ףסכה-תא ןרפעל םהרבא לקשיו ןורפע-לא םהרבא עמשיו 16 .רחסל רבע ףסכ לקש תואמ עברא תח-ינב וב-רשא הרעמהו הדשה ארממ ינפל רשא הלפכמב רשא ןורפע הדש םקיו 17 .ביבס ולבג-לכב רשא הדשב רשא ץעה-לכו .וריע-רעש יאב לכב תח-ינב יניעל הנקמל םהרבאל 18 ינפ-לע הלפכמה הדש תרעמ-לא ותשא הרש-תא םהרבא רבק ןכ-ירחאו 19 .ןענכ ץראב ןורבח אוה ארממ .תח-ינב תאמ רבק-תזחאל םהרבאל וב-רשא הרעמהו הדשה םקיו 20