Genesis chapter 24 קרפ תישארב .לכב םהרבא-תא ךרב הוהיו םימיב אב ןקז םהרבאו 1 תחת ךדי אנ-םיש ול-רשא-לכב לשמה ותיב ןקז ודבע-לא םהרבא רמאיו 2 .יכרי תונבמ ינבל השא חקת-אל רשא ץראה יהלאו םימשה יהלא הוהיב ךעיבשאו 3 .וברקב בשוי יכנא רשא ינענכה .קחציל ינבל השא תחקלו ךלת יתדלומ-לאו יצרא-לא יכ 4 בשהה תאזה ץראה-לא ירחא תכלל השאה הבאת-אל ילוא דבעה וילא רמאיו 5 .םשמ תאצי-רשא ץראה-לא ךנב-תא בישא .המש ינב-תא בישת-ןפ ךל רמשה םהרבא וילא רמאיו 6 יל-רבד רשאו יתדלומ ץראמו יבא תיבמ ינחקל רשא םימשה יהלא הוהי 7 ךינפל וכאלמ חלשי אוה תאזה ץראה-תא ןתא ךערזל רמאל יל-עבשנ רשאו .םשמ ינבל השא תחקלו בשת אל ינב-תא קר תאז יתעבשמ תיקנו ךירחא תכלל השאה הבאת אל-םאו 8 .המש .הזה רבדה-לע ול עבשיו וינדא םהרבא ךרי תחת ודי-תא דבעה םשיו 9 ודיב וינדא בוט-לכו ךליו וינדא ילמגמ םילמג הרשע דבעה חקיו 10 .רוחנ ריע-לא םירהנ םרא-לא ךליו םקיו .תבאשה תאצ תעל ברע תעל םימה ראב-לא ריעל ץוחמ םילמגה ךרביו 11 םע דסח-השעו םויה ינפל אנ-הרקה םהרבא ינדא יהלא הוהי רמאיו 12 .םהרבא ינדא .םימ באשל תאצי ריעה ישנא תונבו םימה ןיע-לע בצנ יכנא הנה 13 ךילמג-םגו התש הרמאו התשאו ךדכ אנ-יטה הילא רמא רשא רענה היהו 14 .ינדא-םע דסח תישע-יכ עדא הבו קחציל ךדבעל תחכה התא הקשא הכלמ-ןב לאותבל הדלי רשא תאצי הקבר הנהו רבדל הלכ םרט אוה-יהיו 15 .המכש-לע הדכו םהרבא יחא רוחנ תשא הדכ אלמתו הניעה דרתו העדי אל שיאו הלותב דאמ הארמ תבט רענהו 16 .לעתו .ךדכמ םימ-טעמ אנ יניאימגה רמאיו התארקל דבעה ץריו 17 .והקשתו הדי-לע הדכ דרתו רהמתו ינדא התש רמאתו 18 .תתשל ולכ-םא דע באשא ךילמגל םג רמאתו ותקשהל לכתו 19 -לכל באשתו באשל ראבה-לא דוע ץרתו תקשה-לא הדכ רעתו רהמתו 20 .וילמג .אל-םא וכרד הוהי חילצהה תעדל שירחמ הל האתשמ שיאהו 21 ינשו ולקשמ עקב בהז םזנ שיאה חקיו תותשל םילמגה ולכ רשאכ יהיו 22 .םלקשמ בהז הרשע הידי-לע םידימצ .ןילל ונל םוקמ ךיבא-תיב שיה יל אנ ידיגה תא ימ-תב רמאיו 23 .רוחנל הדלי רשא הכלמ-ןב יכנא לאותב-תב וילא רמאתו 24 .ןולל םוקמ-םג ונמע בר אופסמ-םג ןבת-םג וילא רמאתו 25 .הוהיל וחתשיו שיאה דקיו 26 םעמ ותמאו ודסח בזע-אל רשא םהרבא ינדא יהלא הוהי ךורב רמאיו 27 .ינדא יחא תיב הוהי ינחנ ךרדב יכנא ינדא .הלאה םירבדכ המא תיבל דגתו רענה ץרתו 28 .ןיעה-לא הצוחה שיאה-לא ןבל ץריו ןבל ומשו חא הקברלו 29 הקבר ירבד-תא ועמשכו ותחא ידי-לע םידמצה-תאו םזנה-תא תארכ יהיו 30 -לע םילמגה-לע דמע הנהו שיאה-לא אביו שיאה ילא רבד-הכ רמאל ותחא .ןיעה םוקמו תיבה יתינפ יכנאו ץוחב דמעת המל הוהי ךורב אוב רמאיו 31 .םילמגל םימו םילמגל אופסמו ןבת ןתיו םילמגה חתפיו התיבה שיאה אביו 32 .ותא רשא םישנאה ילגרו וילגר ץחרל .רבד רמאיו ירבד יתרבד-םא דע לכא אל רמאיו לכאל וינפל םשייו 33 .יכנא םהרבא דבע רמאיו 34 םדבעו בהזו ףסכו רקבו ןאצ ול-ןתיו לדגיו דאמ ינדא-תא ךרב הוהיו 35 .םירמחו םילמגו תחפשו .ול-רשא-לכ-תא ול-ןתיו התנקז ירחא ינדאל ןב ינדא תשא הרש דלתו 36 בשי יכנא רשא ינענכה תונבמ ינבל השא חקת-אל רמאל ינדא ינעבשיו 37 .וצראב .ינבל השא תחקלו יתחפשמ-לאו ךלת יבא-תיב-לא אל-םא 38 .ירחא השאה ךלת-אל ילא ינדא-לא רמאו 39 ךכרד חילצהו ךתא וכאלמ חלשי וינפל יתכלהתה-רשא הוהי ילא רמאיו 40 .יבא תיבמו יתחפשממ ינבל השא תחקלו יקנ תייהו ךל ונתי אל-םאו יתחפשמ-לא אובת יכ יתלאמ הקנת זא 41 .יתלאמ חילצמ אנ-ךשי-םא םהרבא ינדא יהלא הוהי רמאו ןיעה-לא םויה אבאו 42 .הילע ךלה יכנא רשא יכרד הילא יתרמאו באשל תאציה המלעה היהו םימה ןיע-לע בצנ יכנא הנה 43 .ךדכמ םימ-טעמ אנ-יניקשה הוהי חיכה-רשא השאה אוה באשא ךילמגל םגו התש התא-םג ילא הרמאו 44 .ינדא-ןבל דרתו המכש-לע הדכו תאצי הקבר הנהו יבל-לא רבדל הלכא םרט ינא 45 .אנ יניקשה הילא רמאו באשתו הניעה םגו תשאו הקשא ךילמג-םגו התש רמאתו הילעמ הדכ דרותו רהמתו 46 .התקשה םילמגה ול-הדלי רשא רוחנ-ןב לאותב-תב רמאתו תא ימ-תב רמאו התא לאשאו 47 .הידי-לע םידימצהו הפא-לע םזנה םשאו הכלמ ינחנה רשא םהרבא ינדא יהלא הוהי-תא ךרבאו הוהיל הוחתשאו דקאו 48 .ונבל ינדא יחא-תב-תא תחקל תמא ךרדב יל ודיגה אל-םאו יל ודיגה ינדא-תא תמאו דסח םישע םכשי-םא התעו 49 .לאמש-לע וא ןימי-לע dpt`e -וא ער ךילא רבד לכונ אל רבדה אצי הוהימ ורמאיו לאותבו ןבל ןעיו 50 .בוט .הוהי רבד רשאכ ךינדא-ןבל השא יהתו ךלו חק ךינפל הקבר-הנה 51 .הוהיל הצרא וחתשיו םהירבד-תא םהרבא דבע עמש רשאכ יהיו 52 ןתנ תנדגמו הקברל ןתיו םידגבו בהז ילכו ףסכ-ילכ דבעה אצויו 53 .המאלו היחאל רמאיו רקבב ומוקיו וניליו ומע-רשא םישנאהו אוה ותשיו ולכאיו 54 .ינדאל ינחלש .ךלת רחא רושע וא םימי ונתא רענה בשת המאו היחא רמאיו 55 .ינדאל הכלאו ינוחלש יכרד חילצה הוהיו יתא ורחאת-לא םהלא רמאיו 56 .היפ-תא הלאשנו רענל ארקנ ורמאיו 57 .ךלא רמאתו הזה שיאה-םע יכלתה הילא ורמאיו הקברל וארקיו 58 .וישנא-תאו םהרבא דבע-תאו התקנמ-תאו םתחא הקבר-תא וחלשיו 59 ךערז שרייו הבבר יפלאל ייה תא ונתחא הל ורמאיו הקבר-תא וכרביו 60 .ויאנש רעש תא חקיו שיאה ירחא הנכלתו םילמגה-לע הנבכרתו היתרענו הקבר םקתו 61 .ךליו הקבר-תא דבעה .בגנה ץראב בשוי אוהו יאר יחל ראב אובמ אב קחציו 62 םילמג הנהו אריו ויניע אשיו ברע תונפל הדשב חושל קחצי אציו 63 .םיאב .למגה לעמ לפתו קחצי-תא ארתו היניע-תא הקבר אשתו 64 אוה דבעה רמאיו ונתארקל הדשב ךלהה הזלה שיאה-ימ דבעה-לא רמאתו 65 .סכתתו ףיעצה חקתו ינדא .השע רשא םירבדה-לכ תא קחציל דבעה רפסיו 66 הבהאיו השאל ול-יהתו הקבר-תא חקיו ומא הרש הלהאה קחצי האביו 67 .ומא ירחא קחצי םחניו