Genesis chapter 25 קרפ תישארב .הרוטק המשו השא חקיו םהרבא ףסיו 1 .חוש-תאו קבשי-תאו ןידמ-תאו ןדמ-תאו ןשקי-תאו ןרמז-תא ול דלתו 2 .םימאלו םשוטלו םרושא ויה ןדד ינבו ןדד-תאו אבש-תא דלי ןשקיו 3 .הרוטק ינב הלא-לכ העדלאו עדיבאו ךנחו רפעו הפיע ןידמ ינבו 4 .קחציל ול-רשא-לכ-תא םהרבא ןתיו 5 ונב קחצי לעמ םחלשיו תנתמ םהרבא ןתנ םהרבאל רשא םישגליפה ינבלו 6 .םדק ץרא-לא המדק יח ונדועב .םינש שמחו הנש םיעבשו הנש תאמ יח-רשא םהרבא ייח-ינש ימי הלאו 7 .וימע-לא ףסאיו עבשו ןקז הבוט הבישב םהרבא תמיו עוגיו 8 -ןב ןרפע הדש-לא הלפכמה תרעמ-לא וינב לאעמשיו קחצי ותא ורבקיו 9 .ארממ ינפ-לע רשא יתחה רחצ .ותשא הרשו םהרבא רבק המש תח-ינב תאמ םהרבא הנק-רשא הדשה 10 ראב-םע קחצי בשיו ונב קחצי-תא םיהלא ךרביו םהרבא תומ ירחא יהיו 11 .יאר יחל הרש תחפש תירצמה רגה הדלי רשא םהרבא-ןב לאעמשי תדלת הלאו 12 .םהרבאל רדקו תיבנ לאעמשי רכב םתדלותל םתמשב לאעמשי ינב תומש הלאו 13 .םשבמו לאבדאו .אשמו המודו עמשמו 14 .המדקו שיפנ רוטי אמיתו דדח 15 םאישנ רשע-םינש םתריטבו םהירצחב םתמש הלאו לאעמשי ינב םה הלא 16 .םתמאל תמיו עוגיו םינש עבשו הנש םישלשו הנש תאמ לאעמשי ייח ינש הלאו 17 .וימע-לא ףסאיו -לכ ינפ-לע הרושא הכאב םירצמ ינפ-לע רשא רוש-דע הליוחמ ונכשיו 18 .לפנ ויחא .קחצי-תא דילוה םהרבא םהרבא-ןב קחצי תדלות הלאו 19 ןדפמ ימראה לאותב-תב הקבר-תא ותחקב הנש םיעברא-ןב קחצי יהיו 20 .השאל ול ימראה ןבל תוחא םרא רהתו הוהי ול רתעיו אוה הרקע יכ ותשא חכנל הוהיל קחצי רתעיו 21 .ותשא dwax -תא שרדל ךלתו יכנא הז המל ןכ-םא רמאתו הברקב םינבה וצצרתיו 22 .הוהי םאלו ודרפי ךיעממ םימאל ינשו ךנטבב םייג ינש הל הוהי רמאיו 23 .ריעצ דבעי ברו ץמאי םאלמ .הנטבב םמות הנהו תדלל הימי ואלמיו 24 .ושע ומש וארקיו רעש תרדאכ ולכ ינומדא ןושארה אציו 25 -ןב קחציו בקעי ומש ארקיו ושע בקעב תזחא ודיו ויחא אצי ןכ-ירחאו 26 .םתא תדלב הנש םישש בשי םת שיא בקעיו הדש שיא דיצ עדי שיא ושע יהיו םירענה ולדגיו 27 .םילהא .בקעי-תא תבהא הקברו ויפב דיצ-יכ ושע-תא קחצי בהאיו 28 .ףיע אוהו הדשה-ןמ ושע אביו דיזנ בקעי דזיו 29 -לע יכנא ףיע יכ הזה םדאה םדאה-ןמ אנ ינטיעלה בקעי-לא ושע רמאיו 30 .םודא ומש-ארק ןכ .יל ךתרכב-תא םויכ הרכמ בקעי רמאיו 31 .הרכב יל הז-המלו תומל ךלוה יכנא הנה ושע רמאיו 32 .בקעיל ותרכב-תא רכמיו ול עבשיו םויכ יל העבשה בקעי רמאיו 33 ושע זביו ךליו םקיו תשיו לכאיו םישדע דיזנו םחל ושעל ןתנ בקעיו 34 .הרכבה-תא