Genesis chapter 26 קרפ תישארב קחצי ךליו םהרבא ימיב היה רשא ןושארה בערה דבלמ ץראב בער יהיו 1 .הררג םיתשלפ-ךלמ ךלמיבא-לא .ךילא רמא רשא ץראב ןכש המירצמ דרת-לא רמאיו הוהי וילא אריו 2 תצראה-לכ-תא ןתא ךערזלו ךל-יכ ךכרבאו ךמע היהאו תאזה ץראב רוג 3 .ךיבא םהרבאל יתעבשנ רשא העבשה-תא יתמקהו לאה לאה תצראה-לכ תא ךערזל יתתנו םימשה יבכוככ ךערז-תא יתיברהו 4 .ץראה ייוג לכ ךערזב וכרבתהו .יתרותו יתוקח יתוצמ יתרמשמ רמשיו ילקב םהרבא עמש-רשא בקע 5 .ררגב קחצי בשיו 6 -ןפ יתשא רמאל ארי יכ אוה יתחא רמאיו ותשאל םוקמה ישנא ולאשיו 7 .אוה הארמ תבוט-יכ הקבר-לע םוקמה ישנא ינגרהי ןולחה דעב םיתשלפ ךלמ ךלמיבא ףקשיו םימיה םש ול-וכרא יכ יהיו 8 .ותשא הקבר תא קחצמ קחצי הנהו אריו אוה יתחא תרמא ךיאו אוה ךתשא הנה ךא רמאיו קחציל ךלמיבא ארקיו 9 .הילע תומא-ןפ יתרמא יכ קחצי וילא רמאיו תאבהו ךתשא-תא םעה דחא בכש טעמכ ונל תישע תאז-המ ךלמיבא רמאיו 10 .םשא ונילע .תמוי תומ ותשאבו הזה שיאב עגנה רמאל םעה-לכ-תא ךלמיבא וציו 11 .הוהי והכרביו םירעש האמ אוהה הנשב אצמיו אוהה ץראב קחצי ערזיו 12 .דאמ לדג-יכ דע לדגו ךולה ךליו שיאה לדגיו 13 .םיתשלפ ותא ואנקיו הבר הדבעו רקב הנקמו ןאצ-הנקמ ול-יהיו 14 םיתשלפ םומתס ויבא םהרבא ימיב ויבא ידבע ורפח רשא תראבה-לכו 15 .רפע םואלמיו .דאמ ונממ-תמצע-יכ ונמעמ ךל קחצי-לא ךלמיבא רמאיו 16 .םש בשיו ררג-לחנב ןחיו קחצי םשמ ךליו 17 ויבא םהרבא ימיב ורפח רשא םימה תראב-תא רפחיו קחצי בשיו 18 ןהל ארק-רשא תמשכ תומש ןהל ארקיו םהרבא תומ ירחא םיתשלפ םומתסיו .ויבא .םייח םימ ראב םש-ואצמיו לחנב קחצי-ידבע ורפחיו 19 קשע ראבה-םש ארקיו םימה ונל רמאל קחצי יער-םע ררג יער וביריו 20 .ומע וקשעתה יכ .הנטש המש ארקיו הילע-םג וביריו תרחא ראב ורפחיו 21 רמאיו תובחר המש ארקיו הילע ובר אלו תרחא ראב רפחיו םשמ קתעיו 22 .ץראב ונירפו ונל הוהי ביחרה התע-יכ .עבש ראב םשמ לעיו 23 ארית-לא ךיבא םהרבא יהלא יכנא רמאיו אוהה הלילב הוהי וילא אריו 24 .ידבע םהרבא רובעב ךערז-תא יתיברהו ךיתכרבו יכנא ךתא-יכ קחצי-ידבע םש-ורכיו ולהא םש-טיו הוהי םשב ארקיו חבזמ םש ןביו 25 .ראב .ואבצ-רש לכיפו והערמ תזחאו ררגמ וילא ךלה ךלמיבאו 26 .םכתאמ ינוחלשתו יתא םתאנש םתאו ילא םתאב עודמ קחצי םהלא רמאיו 27 וניתוניב הלא אנ יהת רמאנו ךמע הוהי היה-יכ וניאר ואר ורמאיו 28 .ךמע תירב התרכנו ךניבו וניניב בוט-קר ךמע ונישע רשאכו ךונעגנ אל רשאכ הער ונמע השעת-םא 29 .הוהי ךורב התע התא םולשב ךחלשנו .ותשיו ולכאיו התשמ םהל שעיו 30 .םולשב ותאמ וכליו קחצי םחלשיו ויחאל שיא ועבשיו רקבב ומיכשיו 31 רשא ראבה תודא-לע ול ודגיו קחצי ידבע ואביו אוהה םויב יהיו 32 .םימ ונאצמ ול ורמאיו ורפח .הזה םויה דע עבש ראב ריעה-םש ןכ-לע העבש התא ארקיו 33 -תאו יתחה יראב-תב תידוהי-תא השא חקיו הנש םיעברא-ןב ושע יהיו 34 .יתחה ןליא-תב תמשב .הקברלו קחציל חור תרמ ןייהתו 35