Genesis chapter 27 קרפ תישארב לדגה ונב ושע-תא ארקיו תארמ ויניע ןיהכתו קחצי ןקז-יכ יהיו 1 .יננה וילא רמאיו ינב וילא רמאיו .יתומ םוי יתעדי אל יתנקז אנ-הנה רמאיו 2 .הדיצ יל הדוצו הדשה אצו ךתשקו ךילת ךילכ אנ-אש התעו 3 ישפנ ךכרבת רובעב הלכאו יל האיבהו יתבהא רשאכ םימעטמ יל-השעו 4 .תומא םרטב .איבהל דיצ דוצל הדשה ושע ךליו ונב ושע-לא קחצי רבדב תעמש הקברו 5 ושע-לא רבדמ ךיבא-תא יתעמש הנה רמאל הנב בקעי-לא הרמא הקברו 6 .רמאל ךיחא ינפל הוהי ינפל הככרבאו הלכאו םימעטמ יל-השעו דיצ יל האיבה 7 .יתומ .ךתא הוצמ ינא רשאל ילקב עמש ינב התעו 8 םימעטמ םתא השעאו םיבט םיזע יידג ינש םשמ יל-חקו ןאצה-לא אנ-ךל 9 .בהא רשאכ ךיבאל .ותומ ינפל ךכרבי רשא רבעב לכאו ךיבאל תאבהו 10 .קלח שיא יכנאו רעש שיא יחא ושע ןה ומא הקבר-לא בקעי רמאיו 11 אלו הללק ילע יתאבהו עתעתמכ ויניעב יתייהו יבא ינשמי ילוא 12 .הכרב .יל-חק ךלו ילקב עמש ךא ינב ךתללק ילע ומא ול רמאתו 13 .ויבא בהא רשאכ םימעטמ ומא שעתו ומאל אביו חקיו ךליו 14 -תא שבלתו תיבב התא רשא תדמחה לדגה הנב ושע ידגב-תא הקבר חקתו 15 .ןטקה הנב בקעי .ויראוצ תקלח לעו וידי-לע השיבלה םיזעה יידג תרע תאו 16 .הנב בקעי דיב התשע רשא םחלה-תאו םימעטמה-תא ןתתו 17 .ינב התא ימ יננה רמאיו יבא רמאיו ויבא-לא אביו 18 אנ-םוק ילא תרבד רשאכ יתישע ךרכב ושע יכנא ויבא-לא בקעי רמאיו 19 .ךשפנ ינכרבת רובעב ידיצמ הלכאו הבש הוהי הרקה יכ רמאיו ינב אצמל תרהמ הז-המ ונב-לא קחצי רמאיו 20 .ינפל ךיהלא .אל-םא ושע ינב הז התאה ינב ךשמאו אנ-השג בקעי-לא קחצי רמאיו 21 ידי םידיהו בקעי לוק לקה רמאיו והשמיו ויבא קחצי-לא בקעי שגיו 22 .ושע .והכרביו תרעש ויחא ושע ידיכ וידי ויה-יכ וריכה אלו 23 .ינא רמאיו ושע ינב הז התא רמאיו 24 לכאיו ול-שגיו ישפנ ךכרבת ןעמל ינב דיצמ הלכאו יל השגה רמאיו 25 .תשיו ןיי ול אביו .ינב יל-הקשו אנ-השג ויבא קחצי וילא רמאיו 26 ינב חיר האר רמאיו והכרביו וידגב חיר-תא חריו ול-קשיו שגיו 27 .הוהי וכרב רשא הדש חירכ .שריתו ןגד ברו ץראה ינמשמו םימשה לטמ םיהלאה ךל-ןתיו 28 ינב ךל ווחתשיו ךיחאל ריבג הוה םימאל ךל וחתשיו םימע ךודבעי 29 .ךורב ךיכרבמו רורא ךיררא jn` ינפ תאמ בקעי אצי אצי ךא יהיו בקעי-תא ךרבל קחצי הלכ רשאכ יהיו 30 .ודיצמ אב ויחא ושעו ויבא קחצי דיצמ לכאיו יבא םקי ויבאל רמאיו ויבאל אביו םימעטמ אוה-םג שעיו 31 .ךשפנ ינכרבת רבעב ונב .ושע ךרכב ךנב ינא רמאיו התא-ימ ויבא קחצי ול רמאיו 32 אביו דיצ-דצה אוה אופא-ימ רמאיו דאמ-דע הלדג הדרח קחצי דרחיו 33 .היהי ךורב-םג והכרבאו אובת םרטב לכמ לכאו יל רמאיו דאמ-דע הרמו הלדג הקעצ קעציו ויבא ירבד-תא ושע עמשכ 34 .יבא ינא-םג ינכרב ויבאל .ךתכרב חקיו המרמב ךיחא אב רמאיו 35 הנהו חקל יתרכב-תא םימעפ הז ינבקעיו בקעי ומש ארק יכה רמאיו 36 .הכרב יל תלצא-אלה רמאיו יתכרב חקל התע ול יתתנ ויחא-לכ-תאו ךל ויתמש ריבג ןה ושעל רמאיו קחצי ןעיו 37 .ינב השעא המ אופא הכלו ויתכמס שריתו ןגדו םידבעל אשיו יבא ינא-םג ינכרב יבא ךל-אוה תחא הכרבה ויבא-לא ושע רמאיו 38 .ךביו ולק ושע לטמו ךבשומ היהי ץראה ינמשמ הנה וילא רמאיו ויבא קחצי ןעיו 39 .לעמ םימשה לעמ ולע תקרפו דירת רשאכ היהו דבעת ךיחא-תאו היחת ךברח-לעו 40 .ךראוצ ובלב ושע רמאיו ויבא וכרב רשא הכרבה-לע בקעי-תא ושע םטשיו 41 .יחא בקעי-תא הגרהאו יבא לבא ימי וברקי ןטקה הנב בקעיל ארקתו חלשתו לדגה הנב ושע ירבד-תא הקברל דגיו 42 .ךגרהל ךל םחנתמ ךיחא ושע הנה וילא רמאתו .הנרח יחא ןבל-לא ךל-חרב םוקו ילקב עמש ינב התעו 43 .ךיחא תמח בושת-רשא דע םידחא םימי ומע תבשיו 44 םשמ ךיתחקלו יתחלשו ול תישע-רשא תא חכשו ךממ ךיחא-ףא בוש-דע 45 .דחא םוי םכינש-םג לכשא המל השא בקעי חקל-םא תח תונב ינפמ ייחב יתצק קחצי-לא הקבר רמאתו 46 .םייח יל המל ץראה תונבמ הלאכ תח-תונבמ