Genesis chapter 28 קרפ תישארב תונבמ השא חקת-אל ול רמאיו והוציו ותא ךרביו בקעי-לא קחצי ארקיו 1 .ןענכ ןבל תונבמ השא םשמ ךל-חקו ךמא יבא לאותב התיב םרא הנדפ ךל םוק 2 .ךמא יחא .םימע להקל תייהו ךבריו ךרפיו ךתא ךרבי ידש לאו 3 -רשא ךירגמ ץרא-תא ךתשרל ךתא ךערזלו ךל םהרבא תכרב-תא ךל-ןתיו 4 .םהרבאל םיהלא ןתנ יחא ימראה לאותב-ןב ןבל-לא םרא הנדפ ךליו בקעי-תא קחצי חלשיו 5 .ושעו בקעי םא הקבר םשמ ול-תחקל םרא הנדפ ותא חלשו בקעי-תא קחצי ךרב-יכ ושע אריו 6 .ןענכ תונבמ השא חקת-אל רמאל וילע וציו ותא וכרבב השא .םרא הנדפ ךליו ומא-לאו ויבא-לא בקעי עמשיו 7 .ויבא קחצי יניעב ןענכ תונב תוער יכ ושע אריו 8 תויבנ תוחא םהרבא-ןב לאעמשי-תב תלחמ-תא חקיו לאעמשי-לא ושע ךליו 9 .השאל ול וישנ-לע .הנרח ךליו עבש ראבמ בקעי אציו 10 ויתשארמ םשיו םוקמה ינבאמ חקיו שמשה אב-יכ םש ןליו םוקמב עגפיו 11 .אוהה םוקמב בכשיו םיהלא יכאלמ הנהו המימשה עיגמ ושארו הצרא בצמ םלס הנהו םלחיו 12 .וב םידריו םילע קחצי יהלאו ךיבא םהרבא יהלא הוהי ינא רמאיו וילע בצנ הוהי הנהו 13 .ךערזלו הננתא ךל הילע בכש התא רשא ץראה -לכ ךב וכרבנו הבגנו הנפצו המדקו המי תצרפו ץראה רפעכ ךערז היהו 14 .ךערזבו המדאה תחפשמ יכ תאזה המדאה-לא ךיתבשהו ךלת-רשא לכב ךיתרמשו ךמע יכנא הנהו 15 .ךל יתרבד-רשא תא יתישע-םא רשא דע ךבזעא אל .יתעדי אל יכנאו הזה םוקמב הוהי שי ןכא רמאיו ותנשמ בקעי ץקייו 16 רעש הזו םיהלא תיב-םא יכ הז ןיא הזה םוקמה ארונ-המ רמאיו ארייו 17 .םימשה הבצמ התא םשיו ויתשארמ םש-רשא ןבאה-תא חקיו רקבב בקעי םכשיו 18 .השאר-לע ןמש קציו .הנשארל ריעה-םש זול םלואו לא-תיב אוהה םוקמה-םש-תא ארקיו 19 רשא הזה ךרדב ינרמשו ידמע םיהלא היהי-םא רמאל רדנ בקעי רדיו 20 .שבלל דגבו לכאל םחל יל-ןתנו ךלוה יכנא .םיהלאל יל הוהי היהו יבא תיב-לא םולשב יתבשו 21 רשע יל-ןתת רשא לכו םיהלא תיב היהי הבצמ יתמש-רשא תאזה ןבאהו 22 .ךל ונרשעא