Genesis chapter 29 קרפ תישארב .םדק-ינב הצרא ךליו וילגר בקעי אשיו 1 -ןמ יכ הילע םיצבר ןאצ-ירדע השלש םש-הנהו הדשב ראב הנהו אריו 2 .ראבה יפ-לע הלדג ןבאהו םירדעה וקשי אוהה ראבה ןאצה-תא וקשהו ראבה יפ לעמ ןבאה-תא וללגו םירדעה-לכ המש-ופסאנו 3 .המקמל ראבה יפ-לע ןבאה-תא ובישהו .ונחנא ןרחמ ורמאיו םתא ןיאמ יחא בקעי םהל רמאיו 4 .ונעדי ורמאיו רוחנ-ןב ןבל-תא םתעדיה םהל רמאיו 5 .ןאצה-םע האב ותב לחר הנהו םולש ורמאיו ול םולשה םהל רמאיו 6 .וער וכלו ןאצה וקשה הנקמה ףסאה תע-אל לודג םויה דוע ןה רמאיו 7 יפ לעמ ןבאה-תא וללגו םירדעה-לכ ופסאי רשא דע לכונ אל ורמאיו 8 .ןאצה וניקשהו ראבה .אוה הער יכ היבאל רשא ןאצה-םע האב לחרו םמע רבדמ ונדוע 9 ומא יחא ןבל ןאצ-תאו ומא יחא ןבל-תב לחר-תא בקעי האר רשאכ יהיו 10 .ומא יחא ןבל ןאצ-תא קשיו ראבה יפ לעמ ןבאה-תא לגיו בקעי שגיו .ךביו ולק-תא אשיו לחרל בקעי קשיו 11 דגתו ץרתו אוה הקבר-ןב יכו אוה היבא יחא יכ לחרל בקעי דגיו 12 .היבאל -קשניו ול-קבחיו ותארקל ץריו ותחא-ןב בקעי עמש-תא ןבל עמשכ יהיו 13 .הלאה םירבדה-לכ תא ןבלל רפסיו ותיב-לא והאיביו ול .םימי שדח ומע בשיו התא ירשבו ימצע ךא ןבל ול רמאיו 14 .ךתרכשמ-המ יל הדיגה םנח ינתדבעו התא יחא-יכה בקעיל ןבל רמאיו 15 .לחר הנטקה םשו האל הלדגה םש תונב יתש ןבללו 16 .הארמ תפיו ראת-תפי התיה לחרו תוכר האל יניעו 17 .הנטקה ךתב לחרב םינש עבש ךדבעא רמאיו לחר-תא בקעי בהאיו 18 .ידמע הבש רחא שיאל התא יתתמ ךל התא יתת בוט ןבל רמאיו 19 ותבהאב םידחא םימיכ ויניעב ויהיו םינש עבש לחרב בקעי דבעיו 20 .התא .הילא האובאו ימי ואלמ יכ יתשא-תא הבה ןבל-לא בקעי רמאיו 21 .התשמ שעיו םוקמה ישנא-לכ-תא ןבל ףסאיו 22 .הילא אביו וילא התא אביו ותב האל-תא חקיו ברעב יהיו 23 .החפש ותב האלל ותחפש הפלז-תא הל ןבל ןתיו 24 לחרב אלה יל תישע תאז-המ ןבל-לא רמאיו האל אוה-הנהו רקבב יהיו 25 .ינתימר המלו ךמע יתדבע .הריכבה ינפל הריעצה תתל ונמוקמב ןכ השעי-אל ןבל רמאיו 26 -עבש דוע ידמע דבעת רשא הדבעב תאז-תא-םג ךל הנתנו תאז עבש אלמ 27 .תורחא םינש .השאל ול ותב לחר-תא ול-ןתיו תאז עבש אלמיו ןכ בקעי שעיו 28 .החפשל הל ותחפש ההלב-תא ותב לחרל ןבל ןתיו 29 םינש-עבש דוע ומע דבעיו האלמ לחר-תא-םג בהאיו לחר-לא םג אביו 30 .תורחא .הרקע לחרו המחר-תא חתפיו האל האונש-יכ הוהי אריו 31 יינעב הוהי האר-יכ הרמא יכ ןבואר ומש ארקתו ןב דלתו האל רהתו 32 .ישיא ינבהאי התע יכ -םג יל-ןתיו יכנא האונש-יכ הוהי עמש-יכ רמאתו ןב דלתו דוע רהתו 33 .ןועמש ומש ארקתו הז-תא ול יתדלי-יכ ילא ישיא הולי םעפה התע רמאתו ןב דלתו דוע רהתו 34 .יול ומש-ארק ןכ-לע םינב dyly ומש הארק ןכ-לע הוהי-תא הדוא םעפה רמאתו ןב דלתו דוע רהתו 35 .תדלמ דמעתו הדוהי