Genesis chapter 30 קרפ תישארב -הבה בקעי-לא רמאתו התחאב לחר אנקתו בקעיל הדלי אל יכ לחר ארתו 1 .יכנא התמ ןיא-םאו םינב יל .ןטב-ירפ ךממ ענמ-רשא יכנא םיהלא תחתה רמאיו לחרב בקעי ףא-רחיו 2 .הנממ יכנא-םג הנבאו יכרב-לע דלתו הילא אב ההלב יתמא הנה רמאתו 3 .בקעי הילא אביו השאל התחפש ההלב-תא ול-ןתתו 4 .ןב בקעיל דלתו ההלב רהתו 5 ומש הארק ןכ-לע ןב יל-ןתיו ילקב עמש םגו םיהלא יננד לחר רמאתו 6 .ןד .בקעיל ינש ןב לחר תחפש ההלב דלתו דוע רהתו 7 ומש ארקתו יתלכי-םג יתחא-םע יתלתפנ םיהלא ילותפנ לחר רמאתו 8 .ילתפנ .השאל בקעיל התא ןתתו התחפש הפלז-תא חקתו תדלמ הדמע יכ האל ארתו 9 .ןב בקעיל האל תחפש הפלז דלתו 10 .דג ומש-תא ארקתו דגב האל רמאתו 11 .בקעיל ינש ןב האל תחפש הפלז דלתו 12 .רשא ומש-תא ארקתו תונב ינורשא יכ ירשאב האל רמאתו 13 האל-לא םתא אביו הדשב םיאדוד אצמיו םיטח-ריצק ימיב ןבואר ךליו 14 .ךנב יאדודמ יל אנ-ינת האל-לא לחר רמאתו ומא לחר רמאתו ינב יאדוד-תא םג תחקלו ישיא-תא ךתחק טעמה הל רמאתו 15 .ךנב יאדוד תחת הלילה ךמע בכשי ןכל רכש יכ אובת ילא רמאתו ותארקל האל אצתו ברעב הדשה-ןמ בקעי אביו 16 .אוה הלילב המע בכשיו ינב יאדודב ךיתרכש .ישימח ןב בקעיל דלתו רהתו האל-לא םיהלא עמשיו 17 ומש ארקתו ישיאל יתחפש יתתנ-רשא ירכש םיהלא ןתנ האל רמאתו 18 .רכששי .בקעיל ישש-ןב דלתו האל דוע רהתו 19 יתדלי-יכ ישיא ינלבזי םעפה בוט דבז יתא םיהלא ינדבז האל רמאתו 20 .ןולבז ומש-תא ארקתו םינב השש ול .הניד המש-תא ארקתו תב הדלי רחאו 21 .המחר-תא חתפיו םיהלא הילא עמשיו לחר-תא םיהלא רכזיו 22 .יתפרח-תא םיהלא ףסא רמאתו ןב דלתו רהתו 23 .רחא ןב יל הוהי ףסי רמאל ףסוי ומש-תא ארקתו 24 -לא הכלאו ינחלש ןבל-לא בקעי רמאיו ףסוי-תא לחר הדלי רשאכ יהיו 25 .יצראלו ימוקמ -תא תעדי התא יכ הכלאו ןהב ךתא יתדבע רשא ידלי-תאו ישנ-תא הנת 26 .ךיתדבע רשא יתדבע הוהי ינכרביו יתשחנ ךיניעב ןח יתאצמ אנ-םא ןבל וילא רמאיו 27 .ךללגב .הנתאו ילע ךרכש הבקנ רמאיו 28 .יתא ךנקמ היה-רשא תאו ךיתדבע רשא תא תעדי התא וילא רמאיו 29 התעו ילגרל ךתא הוהי ךרביו ברל ץרפיו ינפל ךל היה-רשא טעמ יכ 30 .יתיבל יכנא-םג השעא יתמ רבדה יל-השעת-םא המואמ יל-ןתת-אל בקעי רמאיו ךל-ןתא המ רמאיו 31 .רמשא ךנאצ הערא הבושא הזה םיבשכב םוח-הש-לכו אולטו דקנ הש-לכ םשמ רסה םויה ךנאצ-לכב רבעא 32 .ירכש היהו םיזעב דקנו אולטו ונניא-רשא לכ ךינפל ירכש-לע אובת-יכ רחמ םויב יתקדצ יב-התנעו 33 .יתא אוה בונג םיבשכב םוחו םיזעב אולטו דקנ .ךרבדכ יהי ול ןה ןבל רמאיו 34 תודקנה םיזעה-לכ תאו םיאלטהו םידקעה םישיתה-תא אוהה םויב רסיו 35 .וינב-דיב ןתיו םיבשכב םוח-לכו וב ןבל-רשא לכ תאלטהו ןבל ןאצ-תא הער בקעיו בקעי ןיבו וניב םימי תשלש ךרד םשיו 36 .תרתונה תונבל תולצפ ןהב לצפיו ןומרעו זולו חל הנבל לקמ בקעי ול-חקיו 37 .תולקמה-לע רשא ןבלה sygn ןאצה ןאבת רשא םימה תותקשב םיטהרב לצפ רשא תולקמה-תא גציו 38 .תותשל ןאבב הנמחיו ןאצה חכנל תותשל .םיאלטו םידקנ םידקע ןאצה ןדלתו תולקמה-לא ןאצה ומחיו 39 ןבל ןאצב םוח-לכו דקע-לא ןאצה ינפ ןתיו בקעי דירפה םיבשכהו 40 .ןבל ןאצ-לע םתש אלו ודבל םירדע ול-תשיו ןאצה יניעל תולקמה-תא בקעי םשו תורשקמה ןאצה םחי-לכב היהו 41 .תולקמב הנמחיל םיטהרב .בקעיל םירשקהו ןבלל םיפטעה היהו םישי אל ןאצה ףיטעהבו 42 םילמגו םידבעו תוחפשו תובר ןאצ ול-יהיו דאמ דאמ שיאה ץרפיו 43 .םירמחו