Genesis chapter 31 קרפ תישארב רשאמו וניבאל רשא-לכ תא בקעי חקל רמאל ןבל-ינב ירבד-תא עמשיו 1 .הזה דבכה-לכ תא השע וניבאל .םושלש לומתכ ומע ונניא הנהו ןבל ינפ-תא בקעי אריו 2 .ךמע היהאו ךתדלומלו ךיתובא ץרא-לא בוש בקעי-לא הוהי רמאיו 3 .ונאצ-לא הדשה האללו לחרל ארקיו בקעי חלשיו 4 יהלאו םשלש למתכ ילא ונניא-יכ ןכיבא ינפ-תא יכנא האר ןהל רמאיו 5 .ידמע היה יבא .ןכיבא-תא יתדבע יחכ-לכב יכ ןתעדי הנתאו 6 ערהל םיהלא ונתנ-אלו םינמ תרשע יתרכשמ-תא ףלחהו יב לתה ןכיבאו 7 .ידמע רמאי הכ-םאו םידקנ ןאצה-לכ ודליו ךרכש היהי םידקנ רמאי הכ-םא 8 .םידקע ןאצה-לכ ודליו ךרכש היהי םידקע .יל-ןתיו םכיבא הנקמ-תא םיהלא לציו 9 -לע םילעה םידתעה הנהו םולחב אראו יניע אשאו ןאצה םחי תעב יהיו 10 .םידרבו םידקנ םידקע ןאצה .יננה רמאו בקעי םולחב םיהלאה ךאלמ ילא רמאיו 11 םידקנ םידקע ןאצה-לע םילעה םידתעה-לכ הארו ךיניע אנ-אש רמאיו 12 .ךל השע ןבל רשא-לכ תא יתיאר יכ םידרבו םוק התע רדנ םש יל תרדנ רשא הבצמ םש תחשמ רשא לא-תיב לאה יכנא 13 .ךתדלומ ץרא-לא בושו תאזה ץראה-ןמ אצ .וניבא תיבב הלחנו קלח ונל דועה ול הנרמאתו האלו לחר ןעתו 14 .ונפסכ-תא לוכא-םג לכאיו ונרכמ יכ ול ונבשחנ תוירכנ אולה 15 רשא לכ התעו ונינבלו אוה ונל וניבאמ םיהלא ליצה רשא רשעה-לכ יכ 16 .השע ךילא םיהלא רמא .םילמגה-לע וישנ-תאו וינב-תא אשיו בקעי םקיו 17 שכר רשא ונינק הנקמ שכר רשא ושכר-לכ-תאו והנקמ-לכ-תא גהניו 18 .ןענכ הצרא ויבא קחצי-לא אובל םרא ןדפב .היבאל רשא םיפרתה-תא לחר בנגתו ונאצ-תא זזגל ךלה ןבלו 19 .אוה חרב יכ ול דיגה ילב-לע ימראה ןבל בל-תא בקעי בנגיו 20 רה וינפ-תא םשיו רהנה-תא רבעיו םקיו ול-רשא-לכו אוה חרביו 21 .דעלגה .בקעי חרב יכ ישילשה םויב ןבלל דגיו 22 רהב ותא קבדיו םימי תעבש ךרד וירחא ףדריו ומע ויחא-תא חקיו 23 .דעלגה רבדת-ןפ ךל רמשה ול רמאיו הלילה םלחב ימראה ןבל-לא םיהלא אביו 24 .ער-דע בוטמ בקעי-םע רהב ויחא-תא עקת ןבלו רהב ולהא-תא עקת בקעיו בקעי-תא ןבל גשיו 25 .דעלגה תויבשכ יתנב-תא גהנתו יבבל-תא בנגתו תישע המ בקעיל ןבל רמאיו 26 .ברח ףתב םירשבו החמשב ךחלשאו יל תדגה-אלו יתא בנגתו חרבל תאבחנ המל 27 .רונכבו .ושע תלכסה התע יתנבלו ינבל קשנל ינתשטנ אלו 28 רמשה רמאל ילא רמא שמא םכיבא יהלאו ער םכמע תושעל ידי לאל-שי 29 .ער-דע בוטמ בקעי-םע רבדמ ךל .יהלא-תא תבנג המל ךיבא תיבל התפסכנ ףסכנ-יכ תכלה ךלה התעו 30 ךיתונב-תא לזגת-ןפ יתרמא יכ יתארי יכ ןבלל רמאיו בקעי ןעיו 31 .ימעמ ךל-חקו ידמע המ ךל-רכה וניחא דגנ היחי אל ךיהלא-תא אצמת רשא םע 32 .םתבנג לחר יכ בקעי עדי-אלו אציו אצמ אלו תהמאה יתש להאבו האל להאבו בקעי להאב ןבל אביו 33 .לחר להאב אביו האל להאמ -תא ןבל ששמיו םהילע בשתו למגה רכב םמשתו םיפרתה-תא החקל לחרו 34 .אצמ אלו להאה-לכ -יכ ךינפמ םוקל לכוא אול יכ ינדא יניעב רחי-לא היבא-לא רמאתו 35 .םיפרתה-תא אצמ אלו שפחיו יל םישנ ךרד יתאטח המ יעשפ-המ ןבלל רמאיו בקעי ןעיו ןבלב בריו בקעיל רחיו 36 .ירחא תקלד יכ ךיחאו יחא דגנ הכ םיש ךתיב-ילכ לכמ תאצמ-המ ילכ-לכ-תא תששמ-יכ 37 .ונינש ןיב וחיכויו אל ךנאצ יליאו ולכש אל ךיזעו ךילחר ךמע יכנא הנש םירשע הז 38 .יתלכא יתבנגו םוי יתבנג הנשקבת ידימ הנטחא יכנא ךילא יתאבה-אל הפרט 39 .הליל .יניעמ יתנש דדתו הלילב חרקו ברח ינלכא םויב יתייה 40 ששו ךיתנב יתשב הנש הרשע-עברא ךיתדבע ךתיבב הנש םירשע יל-הז 41 .םינמ תרשע יתרכשמ-תא ףלחתו ךנאצב םינש ינתחלש םקיר התע יכ יל היה קחצי דחפו םהרבא יהלא יבא יהלא ילול 42 .שמא חכויו םיהלא האר יפכ עיגי-תאו יינע-תא לכו ינאצ ןאצהו ינב םינבהו יתנב תונבה בקעי-לא רמאיו ןבל ןעיו 43 .ודלי רשא ןהינבל וא םויה הלאל השעא-המ יתנבלו אוה-יל האר התא-רשא .ךניבו יניב דעל היהו התאו ינא תירב התרכנ הכל התעו 44 .הבצמ המיריו ןבא בקעי חקיו 45 םש ולכאיו לג-ושעיו םינבא וחקיו םינבא וטקל ויחאל בקעי רמאיו 46 .לגה-לע .דעלג ול ארק בקעיו אתודהש רגי ןבל ול-ארקיו 47 .דעלג ומש-ארק ןכ-לע םויה ךניבו יניב דע הזה לגה ןבל רמאיו 48 .והערמ שיא רתסנ יכ ךניבו יניב הוהי ףצי רמא רשא הפצמהו 49 םיהלא האר ונמע שיא ןיא יתנב-לע םישנ חקת-םאו יתנב-תא הנעת-םא 50 .ךניבו יניב דע .ךניבו יניב יתירי רשא הבצמה הנהו הזה לגה הנה בקעיל ןבל רמאיו 51 התא-םאו הזה לגה-תא ךילא רבעא-אל ינא-םא הבצמה הדעו הזה לגה דע 52 .הערל תאזה הבצמה-תאו הזה לגה-תא ילא רבעת-אל בקעי עבשיו םהיבא יהלא וניניב וטפשי רוחנ יהלאו םהרבא יהלא 53 .קחצי ויבא דחפב וניליו םחל ולכאיו םחל-לכאל ויחאל ארקיו רהב חבז בקעי חבזיו 54 .רהב