Genesis chapter 32 קרפ תישארב ןבל בשיו ךליו םהתא ךרביו ויתונבלו וינבל קשניו רקבב ןבל םכשיו 1 .ומקמל .םיהלא יכאלמ וב-ועגפיו וכרדל ךלה בקעיו 2 .םינחמ אוהה םוקמה-םש ארקיו הז םיהלא הנחמ םאר רשאכ בקעי רמאיו 3 .םודא הדש ריעש הצרא ויחא ושע-לא וינפל םיכאלמ בקעי חלשיו 4 ןבל-םע בקעי ךדבע רמא הכ ושעל ינדאל ןורמאת הכ רמאל םתא וציו 5 .התע-דע רחאו יתרג ןח-אצמל ינדאל דיגהל החלשאו החפשו דבעו ןאצ רומחו רוש יל-יהיו 6 .ךיניעב ךתארקל ךלה םגו ושע-לא ךיחא-לא ונאב רמאל בקעי-לא םיכאלמה ובשיו 7 .ומע שיא תואמ-עבראו רקבה-תאו ןאצה-תאו ותא-רשא םעה-תא ץחיו ול רציו דאמ בקעי ארייו 8 .תונחמ ינשל םילמגהו ראשנה הנחמה היהו והכהו תחאה הנחמה-לא ושע אובי-םא רמאיו 9 .הטילפל בוש ילא רמאה הוהי קחצי יבא יהלאו םהרבא יבא יהלא בקעי רמאיו 10 .ךמע הביטיאו ךתדלומלו jvx`l יתרבע ילקמב יכ ךדבע-תא תישע רשא תמאה-לכמו םידסחה לכמ יתנטק 11 .תונחמ ינשל יתייה התעו הזה ןדריה-תא םא ינכהו אובי-ןפ ותא יכנא ארי-יכ ושע דימ יחא דימ אנ ינליצה 12 .םינב-לע רפסי-אל רשא םיה לוחכ ךערז-תא יתמשו ךמע ביטיא בטיה תרמא התאו 13 .ברמ .ויחא ושעל החנמ ודיב אבה-ןמ חקיו אוהה הלילב םש ןליו 14 .םירשע םיליאו םיתאמ םילחר םירשע םישיתו םיתאמ םיזע 15 םירשע תנתא הרשע םירפו םיעברא תורפ םישלש םהינבו תוקינימ םילמג 16 .הרשע םריעו חורו ינפל ורבע וידבע-לא רמאיו ודבל רדע רדע וידבע-דיב ןתיו 17 .רדע ןיבו רדע ןיב ומישת הנאו התא-ימל רמאל ךלאשו יחא ושע ךשגפי יכ רמאל ןושארה-תא וציו 18 .ךינפל הלא ימלו ךלת אוה-םג הנהו ושעל ינדאל החולש אוה החנמ בקעיל ךדבעל תרמאו 19 .ונירחא םירדעה ירחא םיכלהה-לכ-תא םג ישילשה-תא םג ינשה-תא םג וציו 20 .ותא םכאצמב ושע-לא ןורבדת הזה רבדכ רמאל תכלהה החנמב וינפ הרפכא רמא-יכ ונירחא בקעי ךדבע הנה םג םתרמאו 21 .ינפ אשי ילוא וינפ הארא ןכ-ירחאו ינפל .הנחמב אוהה-הלילב ןל אוהו וינפ-לע החנמה רבעתו 22 רשע דחא-תאו ויתחפש יתש-תאו וישנ יתש-תא חקיו אוה הלילב םקיו 23 .קבי רבעמ תא רבעיו וידלי .ול-רשא-תא רבעיו לחנה-תא םרבעיו םחקיו 24 .רחשה תולע דע ומע שיא קבאיו ודבל בקעי רתויו 25 .ומע וקבאהב בקעי ךרי-ףכ עקתו וכרי-ףכב עגיו ול לכי אל יכ אריו 26 .ינתכרב-םא יכ ךחלשא אל רמאיו רחשה הלע יכ ינחלש רמאיו 27 .בקעי רמאיו ךמש-המ וילא רמאיו 28 -םעו םיהלא-םע תירש-יכ לארשי-םא יכ ךמש דוע רמאי בקעי אל רמאיו 29 .לכותו םישנא ךרביו ימשל לאשת הז המל רמאיו ךמש אנ-הדיגה רמאיו בקעי לאשיו 30 .םש ותא לצנתו םינפ-לא םינפ םיהלא יתיאר-יכ לאינפ םוקמה םש בקעי ארקיו 31 .ישפנ .וכרי-לע עלצ אוהו לאונפ-תא רבע רשאכ שמשה ול-חרזיו 32 םויה דע ךריה ףכ-לע רשא השנה דיג-תא לארשי-ינב ולכאי-אל ןכ-לע 33 .השנה דיגב בקעי ךרי-ףכב עגנ יכ הזה