Genesis chapter 33 קרפ תישארב -תא ץחיו שיא תואמ עברא ומעו אב ושע הנהו אריו ויניע בקעי אשיו 1 .תוחפשה יתש לעו לחר-לעו האל-לע םידליה לחר-תאו םינרחא הידליו האל-תאו הנשאר ןהידלי-תאו תוחפשה-תא םשיו 2 .םינרחא ףסוי-תאו .ויחא-דע ותשג-דע םימעפ עבש הצרא וחתשיו םהינפל רבע אוהו 3 .וכביו והקשיו וראוצ-לע לפיו והקבחיו ותארקל ושע ץריו 4 רמאיו ךל הלא-ימ רמאיו םידליה-תאו םישנה-תא אריו ויניע-תא אשיו 5 .ךדבע-תא םיהלא ןנח-רשא םידליה .ןיוחתשתו ןהידליו הנה תוחפשה ןשגתו 6 .ווחתשיו לחרו ףסוי שגנ רחאו ווחתשיו הידליו האל-םג שגתו 7 .ינדא יניעב ןח-אצמל רמאיו יתשגפ רשא הזה הנחמה-לכ ךל ימ רמאיו 8 .ךל-רשא ךל יהי יחא בר יל-שי ושע רמאיו 9 יכ ידימ יתחנמ תחקלו ךיניעב ןח יתאצמ אנ-םא אנ-לא בקעי רמאיו 10 .ינצרתו םיהלא ינפ תארכ ךינפ יתיאר ןכ-לע -רצפיו לכ-יל-שי יכו םיהלא יננח-יכ ךל תאבה רשא יתכרב-תא אנ-חק 11 .חקיו וב .ךדגנל הכלאו הכלנו העסנ רמאיו 12 ילע תולע רקבהו ןאצהו םיכר םידליה-יכ עדי ינדא וילא רמאיו 13 .ןאצה-לכ ותמו דחא םוי םוקפדו ינפל-רשא הכאלמה לגרל יטאל הלהנתא ינאו ודבע ינפל ינדא אנ-רבעי 14 .הריעש ינדא-לא אבא-רשא דע םידליה לגרלו ןח-אצמא הז המל רמאיו יתא רשא םעה-ןמ ךמע אנ-הגיצא ושע רמאיו 15 .ינדא יניעב .הריעש וכרדל ושע אוהה םויב בשיו 16 -םש ארק ןכ-לע תכס השע והנקמלו תיב ול ןביו התכס עסנ בקעיו 17 .תוכס םוקמה -תא ןחיו םרא ןדפמ ואבב ןענכ ץראב רשא םכש ריע םלש בקעי אביו 18 .ריעה ינפ האמב םכש יבא רומח-ינב דימ ולהא םש-הטנ רשא הדשה תקלח-תא ןקיו 19 .הטישק .לארשי יהלא לא ול-ארקיו חבזמ םש-בציו 20