Genesis chapter 35 קרפ תישארב לאל חבזמ םש-השעו םש-בשו לא-תיב הלע םוק בקעי-לא םיהלא רמאיו 1 .ךיחא ושע ינפמ ךחרבב ךילא הארנה םככתב רשא רכנה יהלא-תא ורסה ומע רשא-לכ לאו ותיב-לא בקעי רמאיו 2 .םכיתלמש ופילחהו ורהטהו יהיו יתרצ םויב יתא הנעה לאל חבזמ םש-השעאו לא-תיב הלענו המוקנו 3 .יתכלה רשא ךרדב ידמע םהינזאב רשא םימזנה-תאו םדיב רשא רכנה יהלא-לכ תא בקעי-לא ונתיו 4 .םכש-םע רשא הלאה תחת בקעי םתא ןמטיו ינב ירחא ופדר אלו םהיתוביבס רשא םירעה-לע םיהלא תתח יהיו ועסיו 5 .בקעי .ומע-רשא םעה-לכו אוה לא-תיב אוה ןענכ ץראב רשא הזול בקעי אביו 6 םיהלאה וילא ולגנ םש יכ לא-תיב לא םוקמל ארקיו חבזמ םש ןביו 7 .ויחא ינפמ וחרבב ומש ארקיו ןולאה תחת לא-תיבל תחתמ רבקתו הקבר תקנימ הרבד תמתו 8 .תוכב ןולא .ותא ךרביו םרא ןדפמ ואבב דוע בקעי-לא םיהלא אריו 9 לארשי-םא יכ בקעי דוע ךמש ארקי-אל בקעי ךמש םיהלא ול-רמאיו 10 .לארשי ומש-תא ארקיו ךמש היהי ךממ היהי םיוג להקו יוג הברו הרפ ידש לא ינא םיהלא ול רמאיו 11 .ואצי ךיצלחמ םיכלמו -תא ןתא ךירחא ךערזלו הננתא ךל קחצילו םהרבאל יתתנ רשא ץראה-תאו 12 .ץראה .ותא רבד-רשא םוקמב םיהלא וילעמ לעיו 13 קציו ךסנ הילע ךסיו ןבא תבצמ ותא רבד-רשא םוקמב הבצמ בקעי בציו 14 .ןמש הילע .לא-תיב םיהלא םש ותא רבד רשא םוקמה םש-תא בקעי ארקיו 15 שקתו לחר דלתו התרפא אובל ץראה-תרבכ דוע-יהיו לא תיבמ ועסיו 16 .התדלב .ןב ךל הז-םג-יכ יארית-לא תדלימה הל רמאתו התדלב התשקהב יהיו 17 .ןימינב ול-ארק ויבאו ינוא-ןב ומש ארקתו התמ יכ השפנ תאצב יהיו 18 .םחל תיב אוה התרפא ךרדב רבקתו לחר תמתו 19 .םויה-דע לחר-תרבק תבצמ אוה התרבק-לע הבצמ בקעי בציו 20 .רדע-לדגמל האלהמ הלהא טיו לארשי עסיו 21 שגליפ ההלב-תא בכשיו ןבואר ךליו אוהה ץראב לארשי ןכשב יהיו 22 .רשע םינש בקעי-ינב ויהיו לארשי עמשיו ויבא .ןולבזו רכששיו הדוהיו יולו ןועמשו ןבואר בקעי רוכב האל ינב 23 .ןמינבו ףסוי לחר ינב 24 .ילתפנו ןד לחר תחפש ההלב ינבו 25 .םרא ןדפב ול-דלי רשא בקעי ינב הלא רשאו דג האל תחפש הפלז ינבו 26 םש-רג-רשא ןורבח אוה עבראה תירק ארממ ויבא קחצי-לא בקעי אביו 27 .קחציו םהרבא .הנש םינמשו הנש תאמ קחצי ימי ויהיו 28 ושע ותא ורבקיו םימי עבשו ןקז וימע-לא ףסאיו תמיו קחצי עוגיו 29 .וינב בקעיו