Genesis chapter 37 קרפ תישארב .ןענכ ץראב ויבא ירוגמ ץראב בקעי בשיו 1 אוהו ןאצב ויחא-תא הער היה הנש הרשע-עבש-ןב ףסוי בקעי תודלת הלא 2 -לא הער םתבד-תא ףסוי אביו ויבא ישנ הפלז ינב-תאו ההלב ינב-תא רענ .םהיבא תנתכ ול השעו ול אוה םינקז-ןב-יכ וינב-לכמ ףסוי-תא בהא לארשיו 3 .םיספ ורבד ולכי אלו ותא ואנשיו ויחא-לכמ םהיבא בהא ותא-יכ ויחא ואריו 4 .mlyl .ותא אנש דוע ופסויו ויחאל דגיו םולח ףסוי םלחיו 5 .יתמלח רשא הזה םולחה אנ-ועמש םהילא רמאיו 6 הבצנ-םגו יתמלא המק הנהו הדשה ךותב םימלא םימלאמ ונחנא הנהו 7 .יתמלאל ןיוחתשתו םכיתמלא הניבסת הנהו דוע ופסויו ונב לשמת לושמ-םא ונילע ךלמת ךלמה ויחא ול ורמאיו 8 .וירבד-לעו ויתמלח-לע ותא אנש דוע םולח יתמלח הנה רמאיו ויחאל ותא רפסיו רחא םולח דוע םלחיו 9 .יל םיוחתשמ םיבכוכ רשע דחאו חריהו שמשה הנהו הזה םולחה המ ול רמאיו ויבא וב-רעגיו ויחא-לאו ויבא-לא רפסיו 10 .הצרא ךל תוחתשהל ךיחאו ךמאו ינא אובנ אובה תמלח רשא .רבדה-תא רמש ויבאו ויחא וב-ואנקיו 11 .םכשב םהיבא ןאצ-תא תוערל ויחא וכליו 12 םהילא ךחלשאו הכל םכשב םיער ךיחא אולה ףסוי-לא לארשי רמאיו 13 .יננה ול רמאיו רבד ינבשהו ןאצה םולש-תאו ךיחא םולש-תא האר אנ-ךל ול רמאיו 14 .המכש אביו ןורבח קמעמ והחלשיו .שקבת-המ רמאל שיאה והלאשיו הדשב העת הנהו שיא והאצמיו 15 .םיער םה הפיא יל אנ-הדיגה שקבמ יכנא יחא-תא רמאיו 16 רחא ףסוי ךליו הניתד הכלנ םירמא יתעמש יכ הזמ ועסנ שיאה רמאיו 17 .ןתדב םאצמיו ויחא .ותימהל ותא ולכנתיו םהילא ברקי םרטבו קחרמ ותא ואריו 18 .אב הזלה תומלחה לעב הנה ויחא-לא שיא ורמאיו 19 והתלכא הער היח ונרמאו תורבה דחאב והכלשנו והגרהנו וכל התעו 20 .ויתמלח ויהי-המ הארנו .שפנ ונכנ אל רמאיו םדימ והלציו ןבואר עמשיו 21 רשא הזה רובה-לא ותא וכילשה םד-וכפשת-לא ןבואר םהלא רמאיו 22 .ויבא-לא ובישהל םדימ ותא ליצה ןעמל וב-וחלשת-לא דיו רבדמב תנתכ-תא ותנתכ-תא ףסוי-תא וטישפיו ויחא-לא ףסוי אב-רשאכ יהיו 23 .וילע רשא םיספה .םימ וב ןיא קר רובהו הרבה ותא וכלשיו והחקיו 24 האב םילאעמשי תחרא הנהו ואריו םהיניע ואשיו םחל-לכאל ובשיו 25 .המירצמ דירוהל םיכלוה טלו ירצו תאכנ םיאשנ םהילמגו דעלגמ .ומד-תא וניסכו וניחא-תא גרהנ יכ עצב-המ ויחא-לא הדוהי רמאיו 26 אוה ונרשב וניחא-יכ וב-יהת-לא ונדיו םילאעמשיל ונרכמנו וכל 27 .ויחא ועמשיו רובה-ןמ ףסוי-תא ולעיו וכשמיו םירחס םינידמ םישנא ורבעיו 28 .המירצמ ףסוי-תא ואיביו ףסכ םירשעב םילאעמשיל ףסוי-תא ורכמיו .וידגב-תא ערקיו רובב ףסוי-ןיא הנהו רובה-לא ןבואר בשיו 29 .אב-ינא הנא ינאו ונניא דליה רמאיו ויחא-לא בשיו 30 .םדב תנתכה-תא ולבטיו םיזע ריעש וטחשיו ףסוי תנתכ-תא וחקיו 31 אנ-רכה ונאצמ תאז ורמאיו םהיבא-לא ואיביו םיספה תנתכ-תא וחלשיו 32 .אל-םא אוה ךנב תנתכה .ףסוי ףרט ףרט והתלכא הער היח ינב תנתכ רמאיו הריכיו 33 .םיבר םימי ונב-לע לבאתיו וינתמב קש םשיו ויתלמש בקעי ערקיו 34 -לא דרא-יכ רמאיו םחנתהל ןאמיו ומחנל ויתנב-לכו וינב-לכ ומקיו 35 .ויבא ותא ךביו הלאש לבא ינב .םיחבטה רש הערפ סירס רפיטופל םירצמ-לא ותא ורכמ םינדמהו 36