Genesis chapter 38 קרפ תישארב .הריח ומשו ימלדע שיא-דע טיו ויחא תאמ הדוהי דריו אוהה תעב יהיו 1 .הילא אביו החקיו עוש ומשו ינענכ שיא-תב הדוהי םש-אריו 2 .רע ומש-תא ארקיו ןב דלתו רהתו 3 .ןנוא ומש-תא ארקתו ןב דלתו דוע רהתו 4 .ותא התדלב ביזכב היהו הלש ומש-תא ארקתו ןב דלתו דוע ףסתו 5 .רמת המשו ורוכב רעל השא הדוהי חקיו 6 .הוהי והתמיו הוהי יניעב ער הדוהי רוכב רע יהיו 7 .ךיחאל ערז םקהו התא םביו ךיחא תשא-לא אב ןנואל הדוהי רמאיו 8 הצרא תחשו ויחא תשא-לא אב-םא היהו ערזה היהי ול אל יכ ןנוא עדיו 9 .ויחאל ערז-ןתנ izlal .ותא-םג תמיו השע רשא הוהי יניעב עריו 10 יכ ינב הלש לדגי-דע ךיבא-תיב הנמלא יבש ותלכ רמתל הדוהי רמאיו 11 .היבא תיב בשתו רמת ךלתו ויחאכ אוה-םג תומי-ןפ רמא יזזג-לע לעיו הדוהי םחניו הדוהי-תשא עוש-תב תמתו םימיה ובריו 12 .התנמת ימלדעה והער הריחו אוה ונאצ .ונאצ זגל התנמת הלע ךימח הנה רמאל רמתל דגיו 13 םיניע חתפב בשתו ףלעתתו ףיעצב סכתו הילעמ התונמלא ידגב רסתו 14 .השאל ול הנתנ-אל אוהו הלש לדג-יכ התאר יכ התנמת ךרד-לע רשא .הינפ התסכ יכ הנוזל הבשחיו הדוהי האריו 15 ותלכ יכ עדי אל יכ ךילא אובא אנ-הבה רמאיו ךרדה-לא הילא טיו 16 .ילא אובת יכ יל-ןתת-המ רמאתו אוה .ךחלש דע ןוברע ןתת-םא רמאתו ןאצה-ןמ םיזע-ידג חלשא יכנא רמאיו 17 ךדיב רשא ךטמו ךליתפו ךמתח רמאתו ךל-ןתא רשא ןוברעה המ רמאיו 18 .ול רהתו הילא אביו הל-ןתיו .התונמלא ידגב שבלתו הילעמ הפיעצ רסתו ךלתו םקתו 19 דימ ןוברעה תחקל ימלדעה והער דיב םיזעה ידג-תא הדוהי חלשיו 20 .האצמ אלו השאה ורמאיו ךרדה-לע םיניעב אוה השדקה היא רמאל המקמ ישנא-תא לאשיו 21 .השדק הזב התיה-אל התיה-אל ורמא םוקמה ישנא םגו היתאצמ אל רמאיו הדוהי-לא בשיו 22 .השדק הזב אל התאו הזה ידגה יתחלש הנה זובל היהנ ןפ הל-חקת הדוהי רמאיו 23 .התאצמ הרה הנה םגו ךתלכ רמת התנז רמאל הדוהיל דגיו םישדח שלשמכ יהיו 24 .ףרשתו הואיצוה הדוהי רמאיו םינונזל הרה יכנא ול הלא-רשא שיאל רמאל הימח-לא החלש איהו תאצומ אוה 25 .הלאה הטמהו םיליתפהו תמתחה ימל אנ-רכה רמאתו -אלו ינב הלשל היתתנ-אל ןכ-לע-יכ ינממ הקדצ רמאיו הדוהי רכיו 26 .התעדל דוע ףסי .הנטבב םימואת הנהו התדל תעב יהיו 27 אצי הז רמאל ינש ודי-לע רשקתו תדלימה חקתו די-ןתיו התדלב יהיו 28 .הנשאר ארקיו ץרפ ךילע תצרפ-המ רמאתו ויחא אצי הנהו ודי בישמכ יהיו 29 .ץרפ ומש .חרז ומש ארקיו ינשה ודי-לע רשא ויחא אצי רחאו 30