Genesis chapter 39 קרפ תישארב ירצמ שיא םיחבטה רש הערפ סירס רפיטופ והנקיו המירצמ דרוה ףסויו 1 .המש והדרוה רשא םילאעמשיה דימ .ירצמה וינדא תיבב יהיו חילצמ שיא יהיו ףסוי-תא הוהי יהיו 2 .ודיב חילצמ הוהי השע אוה-רשא לכו ותא הוהי יכ וינדא אריו 3 ןתנ ול-שי-לכו ותיב-לע והדקפיו ותא תרשיו ויניעב ןח ףסוי אצמיו 4 .ודיב תיב-תא הוהי ךרביו ול-שי רשא-לכ לעו ותיבב ותא דיקפה זאמ יהיו 5 .הדשבו תיבב ול-שי רשא-לכב הוהי תכרב יהיו ףסוי ללגב ירצמה אוה-רשא םחלה-םא יכ המואמ ותא עדי-אלו ףסוי-דיב ול-רשא-לכ בזעיו 6 .הארמ הפיו ראת-הפי ףסוי יהיו לכוא רמאתו ףסוי-לא היניע-תא וינדא-תשא אשתו הלאה םירבדה רחא יהיו 7 .ימע הבכש -רשא לכו תיבב-המ יתא עדי-אל ינדא ןה וינדא תשא-לא רמאיו ןאמיו 8 .ידיב ןתנ ול-שי רשאב ךתוא-םא יכ המואמ ינממ ךשח-אלו ינממ הזה תיבב לודג ונניא 9 .םיהלאל יתאטחו תאזה הלדגה הערה השעא ךיאו ותשא-תא .המע תויהל הלצא בכשל הילא עמש-אלו םוי םוי ףסוי-לא הרבדכ יהיו 10 תיבה ישנאמ שיא ןיאו ותכאלמ תושעל התיבה אביו הזה םויהכ יהיו 11 .תיבב םש .הצוחה אציו סניו הדיב ודגב בזעיו ימע הבכש רמאל ודגבב והשפתתו 12 .הצוחה סניו הדיב ודגב בזע-יכ התוארכ יהיו 13 קחצל ירבע שיא ונל איבה ואר רמאל םהל רמאתו התיב ישנאל ארקתו 14 .לודג לוקב ארקאו ימע בכשל ילא אב ונב אציו סניו ילצא ודגב בזעיו ארקאו ילוק יתמירה-יכ ועמשכ יהיו 15 .הצוחה .ותיב-לא וינדא אוב-דע הלצא ודגב חנתו 16 ונל תאבה-רשא ירבעה דבעה ילא-אב רמאל הלאה םירבדכ וילא רבדתו 17 .יב קחצל .הצוחה סניו ילצא ודגב בזעיו ארקאו ילוק ימירהכ יהיו 18 הלאה םירבדכ רמאל וילא הרבד רשא ותשא ירבד-תא וינדא עמשכ יהיו 19 .ופא רחיו ךדבע יל השע ךלמה ירוסא-רשא םוקמ רהסה תיב-לא והנתיו ותא ףסוי ינדא חקיו 20 .רהסה תיבב םש-יהיו םירוסא .רהסה-תיב רש יניעב ונח ןתיו דסח וילא טיו ףסוי-תא הוהי יהיו 21 -לכ תאו רהסה תיבב רשא םריסאה-לכ תא ףסוי-דיב רהסה-תיב רש ןתיו 22 .השע היה אוה םש םישע רשא אוה-רשאו ותא הוהי רשאב ודיב המואמ-לכ-תא האר רהסה-תיב רש ןיא 23 .חילצמ הוהי השע