Genesis chapter 40 תישארב ךלמל םהינדאל הפאהו םירצמ-ךלמ הקשמ ואטח הלאה םירבדה רחא יהיו 1 .םירצמ .םיפואה רש לעו םיקשמה רש לע ויסירס ינש לע הערפ ףצקיו 2 רוסא ףסוי רשא םוקמ רהסה תיב-לא םיחבטה רש תיב רמשמב םתא ןתיו 3 .םש .רמשמב םימי ויהיו םתא תרשיו םתא ףסוי-תא םיחבטה רש דקפיו 4 הקשמה ומלח ןורתפכ שיא דחא הלילב ומלח שיא םהינש םולח ומלחיו 5 .רהסה תיבב םירוסא רשא םירצמ ךלמל רשא הפאהו .םיפעז םנהו םתא אריו רקבב ףסוי םהילא אביו 6 םכינפ עודמ רמאל וינדא תיב רמשמב ותא רשא הערפ יסירס-תא לאשיו 7 .םויה םיער אולה ףסוי םהלא רמאיו ותא ןיא רתפו ונמלח םולח וילא ורמאיו 8 .יל אנ-ורפס םינרתפ םיהלאל .ינפל ןפג-הנהו ימולחב ול רמאיו ףסויל ומלח-תא םיקשמה-רש רפסיו 9 .םיבנע היתלכשא ולישבה הצנ התלע תחרפכ אוהו םגירש השלש ןפגבו 10 -תא ןתאו הערפ סוכ-לא םתא טחשאו םיבנעה-תא חקאו ידיב הערפ סוכו 11 .הערפ ףכ-לע סוכה .םה םימי תשלש םיגרשה תשלש ונרתפ הז ףסוי ול רמאיו 12 הערפ-סוכ תתנו ךנכ-לע ךבישהו ךשאר-תא הערפ אשי םימי תשלש דועב 13 .והקשמ תייה רשא ןושארה טפשמכ ודיב -לא ינתרכזהו דסח ידמע אנ-תישעו ךל בטיי רשאכ ךתא ינתרכז-םא יכ 14 .הזה תיבה-ןמ ינתאצוהו הערפ יתא ומש-יכ המואמ יתישע-אל הפ-םגו םירבעה ץראמ יתבנג בנג-יכ 15 .רובב הנהו ימולחב ינא-ףא ףסוי-לא רמאיו רתפ בוט יכ םיפאה-רש אריו 16 .ישאר-לע ירח ילס השלש לעמ לסה-ןמ םתא לכא ףועהו הפא השעמ הערפ לכאמ לכמ ןוילעה לסבו 17 .ישאר .םה םימי תשלש םילסה תשלש ונרתפ הז רמאיו ףסוי ןעיו 18 לכאו ץע-לע ךתוא הלתו ךילעמ ךשאר-תא הערפ אשי םימי תשלש דועב 19 .ךילעמ ךרשב-תא ףועה אשיו וידבע-לכל התשמ שעיו הערפ-תא תדלה םוי ישילשה םויב יהיו 20 .וידבע ךותב םיפאה רש שאר-תאו םיקשמה רש שאר-תא .הערפ ףכ-לע סוכה ןתיו והקשמ-לע םיקשמה רש-תא בשיו 21 .ףסוי םהל רתפ רשאכ הלת םיפאה רש תאו 22 .והחכשיו ףסוי-תא םיקשמה-רש רכז-אלו 23