Genesis chapter 41 תישארב .ראיה-לע דמע הנהו םלח הערפו םימי םיתנש ץקמ יהיו 1 .וחאב הניערתו רשב תאירבו הארמ תופי תורפ עבש תלע ראיה-ןמ הנהו 2 רשב תוקדו הארמ תוער ראיה-ןמ ןהירחא תולע תורחא תורפ עבש הנהו 3 .ראיה תפש-לע תורפה לצא dpcnrze הארמה תפי תורפה עבש תא רשבה תקדו הארמה תוער תורפה הנלכאתו 4 .הערפ ץקייו תאירבהו .תובטו תואירב דחא הנקב תולע םילבש עבש הנהו תינש םלחיו ןשייו 5 .ןהירחא תוחמצ םידק תפודשו תוקד םילבש עבש הנהו 6 הערפ ץקייו תואלמהו תואירבה םילבשה עבש תא תוקדה םילבשה הנעלבתו 7 .םולח הנהו -לכ-תאו םירצמ ימטרח-לכ-תא ארקיו חלשיו וחור םעפתו רקבב יהיו 8 .הערפל םתוא רתופ-ןיאו ומלח-תא םהל הערפ רפסיו הימכח .םויה ריכזמ ינא יאטח-תא רמאל הערפ-תא םיקשמה רש רבדיו 9 רש תאו יתא םיחבטה רש תיב רמשמב יתא ןתיו וידבע-לע ףצק הערפ 10 .םיפאה .ונמלח ומלח ןורתפכ שיא אוהו ינא דחא הלילב םולח המלחנו 11 -תא ונל-רתפיו ול-רפסנו םיחבטה רשל דבע ירבע רענ ונתא םשו 12 .רתפ ומלחכ שיא וניתמלח .הלת ותאו ינכ-לע בישה יתא היה ןכ ונל-רתפ רשאכ יהיו 13 ויתלמש ףלחיו חלגיו רובה-ןמ והציריו ףסוי-תא ארקיו הערפ חלשיו 14 .הערפ-לא אביו ךילע יתעמש ינאו ותא ןיא רתפו יתמלח םולח ףסוי-לא הערפ רמאיו 15 .ותא רתפל םולח עמשת רמאל .הערפ םולש-תא הנעי םיהלא ידעלב רמאל הערפ-תא ףסוי ןעיו 16 .ראיה תפש-לע דמע יננה ימלחב ףסוי-לא הערפ רבדיו 17 .וחאב הניערתו ראת תפיו רשב תואירב תורפ עבש תלע ראיה-ןמ הנהו 18 רשב תוקרו דאמ ראת תוערו תולד ןהירחא תולע תורחא תורפ-עבש הנהו 19 .ערל םירצמ ץרא-לכב הנהכ יתיאר-אל .תאירבה תונשארה תורפה עבש תא תוערהו תוקרה תורפה הנלכאתו 20 רשאכ ער ןהיארמו הנברק-לא ואב-יכ עדונ אלו הנברק-לא הנאבתו 21 .ץקיאו הלחתב .תובטו תאלמ דחא הנקב תלע םילבש עבש הנהו ימלחב אראו 22 .םהירחא תוחמצ םידק תופדש תוקד תומנצ םילבש עבש הנהו 23 ןיאו םימטרחה-לא רמאו תובטה םילבשה עבש תא תקדה םילבשה ןעלבתו 24 .יל דיגמ דיגה השע םיהלאה רשא תא אוה דחא הערפ םולח הערפ-לא ףסוי רמאיו 25 .הערפל םולח הנה םינש עבש תבטה םילבשה עבשו הנה םינש עבש תבטה תרפ עבש 26 .אוה דחא םילבשה עבשו הנה םינש עבש ןהירחא תלעה תערהו תוקרה תורפה עבשו 27 .בער ינש עבש ויהי םידקה תופדש תוקרה .הערפ-תא הארה השע םיהלאה רשא הערפ-לא יתרבד רשא רבדה אוה 28 .םירצמ ץרא-לכב לודג עבש תואב םינש עבש הנה 29 בערה הלכו םירצמ ץראב עבשה-לכ חכשנו ןהירחא בער ינש עבש ומקו 30 .ץראה-תא .דאמ אוה דבכ-יכ ןכ-ירחא אוהה בערה ינפמ ץראב עבשה עדוי-אלו 31 רהממו םיהלאה םעמ רבדה ןוכנ-יכ םימעפ הערפ-לא םולחה תונשה לעו 32 .ותשעל םיהלאה .םירצמ ץרא-לע והתישיו םכחו ןובנ שיא הערפ ארי התעו 33 ינש עבשב םירצמ ץרא-תא שמחו ץראה-לע םידקפ דקפיו הערפ השעי 34 .עבשה הערפ-די תחת רב-ורבציו הלאה תאבה תובטה םינשה לכא-לכ-תא וצבקיו 35 .ורמשו םירעב לכא -אלו םירצמ ץראב ןייהת רשא בערה ינש עבשל ץראל ןודקפל לכאה היהו 36 .בערב ץראה תרכת .וידבע-לכ יניעבו הערפ יניעב רבדה בטייו 37 .וב םיהלא חור רשא שיא הזכ אצמנה וידבע-לא הערפ רמאיו 38 ןובנ-ןיא תאז-לכ-תא ךתוא םיהלא עידוה ירחא ףסוי-לא הערפ רמאיו 39 .ךומכ םכחו .ךממ לדגא אסכה קר ימע-לכ קשי ךיפ-לעו יתיב-לע היהת התא 40 .םירצמ ץרא-לכ לע ךתא יתתנ האר ףסוי-לא הערפ רמאיו 41 ותא שבליו ףסוי די-לע התא ןתיו ודי לעמ ותעבט-תא הערפ רסיו 42 .וראוצ-לע בהזה דבר םשיו שש-ידגב לע ותא ןותנו ךרבא וינפל וארקיו ול-רשא הנשמה תבכרמב ותא בכריו 43 .םירצמ ץרא-לכ -תאו ודי-תא שיא םירי-אל ךידעלבו הערפ ינא ףסוי-לא הערפ רמאיו 44 .םירצמ ץרא-לכב ולגר ןהכ ערפ יטופ-תב תנסא-תא ול-ןתיו חנעפ תנפצ ףסוי-םש הערפ ארקיו 45 .םירצמ ץרא-לע ףסוי אציו השאל ןא ינפלמ ףסוי אציו םירצמ-ךלמ הערפ ינפל ודמעב הנש םישלש-ןב ףסויו 46 .םירצמ ץרא-לכב רבעיו הערפ .םיצמקל עבשה ינש עבשב ץראה שעתו 47 םירעב לכא-ןתיו םירצמ ץראב ויה רשא םינש עבש לכא-לכ-תא ץבקיו 48 .הכותב ןתנ היתביבס רשא ריעה-הדש לכא .רפסמ ןיא-יכ רפסל לדח-יכ דע דאמ הברה םיה לוחכ רב ףסוי רבציו 49 -תב תנסא ול-הדלי רשא בערה תנש אובת םרטב םינב ינש דלי ףסוילו 50 .ןוא ןהכ ערפ יטופ -לכ תאו ילמע-לכ-תא םיהלא ינשנ-יכ השנמ רוכבה םש-תא ףסוי ארקיו 51 .יבא תיב .יינע ץראב םיהלא ינרפה-יכ םירפא ארק ינשה םש תאו 52 .םירצמ ץראב היה רשא עבשה ינש עבש הנילכתו 53 תוצראה-לכב בער יהיו ףסוי רמא רשאכ אובל בערה ינש עבש הנילחתו 54 .םחל היה םירצמ ץרא-לכבו -לכל הערפ רמאיו םחלל הערפ-לא םעה קעציו םירצמ ץרא-לכ בערתו 55 .ושעת םכל רמאי-רשא ףסוי-לא וכל םירצמ רבשיו םהב רשא-לכ-תא ףסוי חתפיו ץראה ינפ-לכ לע היה בערהו 56 .םירצמ ץראב בערה קזחיו םירצמל .ץראה-לכב בערה קזח-יכ ףסוי-לא רבשל המירצמ ואב ץראה-לכו 57