Genesis chapter 48 תישארב ינש-תא חקיו הלח ךיבא הנה ףסויל רמאיו הלאה םירבדה ירחא יהיו 1 .םירפא-תאו השנמ-תא ומע וינב -לע בשיו לארשי קזחתיו ךילא אב ףסוי ךנב הנה רמאיו בקעיל דגיו 2 .הטמה .יתא ךרביו ןענכ ץראב זולב ילא-הארנ ידש לא ףסוי-לא בקעי רמאיו 3 ץראה-תא יתתנו םימע להקל ךיתתנו ךתיברהו ךרפמ יננה ילא רמאיו 4 .םלוע תזחא ךירחא ךערזל תאזה םה-יל המירצמ ךילא יאב-דע םירצמ ץראב ךל םידלונה ךינב-ינש התעו 5 .יל-ויהי ןועמשו ןבוארכ השנמו םירפא .םתלחנב וארקי םהיחא םש לע ויהי ךל םהירחא תדלוה-רשא ךתדלומו 6 אבל ץרא-תרבכ דועב ךרדב ןענכ ץראב לחר ילע התמ ןדפמ יאבב ינאו 7 .םחל תיב אוה תרפא ךרדב םש הרבקאו התרפא .הלא-ימ רמאיו ףסוי ינב-תא לארשי אריו 8 אנ-םחק רמאיו הזב םיהלא יל-ןתנ-רשא םה ינב ויבא-לא ףסוי רמאיו 9 .םכרבאו ילא םהל קשיו וילא םתא שגיו תוארל לכוי אל ןקזמ ודבכ לארשי יניעו 10 .םהל קבחיו םג םיהלא יתא הארה הנהו יתללפ אל ךינפ האר ףסוי-לא לארשי רמאיו 11 .ךערז-תא .הצרא ויפאל וחתשיו ויכרב םעמ םתא ףסוי אצויו 12 השנמ-תאו לארשי לאמשמ ונימיב םירפא-תא םהינש-תא ףסוי חקיו 13 .וילא שגיו לארשי ןימימ ולאמשב ולאמש-תאו ריעצה אוהו םירפא שאר-לע תשיו ונימי-תא לארשי חלשיו 14 .רוכבה השנמ יכ וידי-תא לכש השנמ שאר-לע קחציו םהרבא וינפל יתבא וכלהתה רשא םיהלאה רמאיו ףסוי-תא ךרביו 15 .הזה םויה-דע ידועמ יתא הערה םיהלאה יתבא םשו ימש םהב ארקיו םירענה-תא ךרבי ער-לכמ יתא לאגה ךאלמה 16 .ץראה ברקב ברל וגדיו קחציו םהרבא ויניעב עריו םירפא שאר-לע ונימי-די ויבא תישי-יכ ףסוי אריו 17 .השנמ שאר-לע םירפא-שאר לעמ התא ריסהל ויבא-די ךמתיו .ושאר-לע ךנימי םיש רכבה הז-יכ יבא ןכ-אל ויבא-לא ףסוי רמאיו 18 אוה-םגו םעל-היהי אוה-םג יתעדי ינב יתעדי רמאיו ויבא ןאמיו 19 .םיוגה-אלמ היהי וערזו ונממ לדגי ןטקה ויחא םלואו לדגי םירפאכ םיהלא ךמשי רמאל לארשי ךרבי ךב רומאל אוהה םויב םכרביו 20 .השנמ ינפל םירפא-תא םשיו השנמכו םכתא בישהו םכמע םיהלא היהו תמ יכנא הנה ףסוי-לא לארשי רמאיו 21 .םכיתבא ץרא-לא יברחב ירמאה דימ יתחקל רשא ךיחא-לע דחא םכש ךל יתתנ ינאו 22 .יתשקבו