Genesis chapter 49 תישארב םכתא ארקי-רשא תא םכל הדיגאו ופסאה רמאיו וינב-לא בקעי ארקיו 1 .םימיה תירחאב .םכיבא לארשי-לא ועמשו בקעי ינב ועמשו וצבקה 2 .זע רתיו תאש רתי ינוא תישארו יחכ התא ירכב ןבואר 3 .הלע יעוצי תללח זא ךיבא יבכשמ תילע יכ רתות-לא םימכ זחפ 4 .םהיתרכמ סמח ילכ םיחא יולו ןועמש 5 םנצרבו שיא וגרה םפאב יכ ידבכ דחת-לא םלהקב ישפנ אבת-לא םדסב 6 .רוש-ורקע .לארשיב םציפאו בקעיב םקלחא התשק יכ םתרבעו זע יכ םפא רורא 7 .ךיבא ינב ךל ווחתשי ךיביא ףרעב ךדי ךיחא ךודוי התא הדוהי 8 .ונמיקי ימ איבלכו היראכ ץבר ערכ תילע ינב ףרטמ הדוהי הירא רוג 9 תהקי ולו הליש אבי-יכ דע וילגר ןיבמ קקחמו הדוהימ טבש רוסי-אל 10 .םימע םיבנע-םדבו ושבל ןייב סבכ ונתא ינב הקרשלו הריע ןפגל ירסא 11 .התוס .בלחמ םינש-ןבלו ןיימ םיניע ילילכח 12 .ןדיצ-לע ותכריו תינא ףוחל אוהו ןכשי םימי ףוחל ןלובז 13 .םיתפשמה ןיב ץבר םרג רמח רכששי 14 -סמל יהיו לבסל ומכש טיו המענ יכ ץראה-תאו בוט יכ החנמ אריו 15 .דבע .לארשי יטבש דחאכ ומע ןידי ןד 16 ובכר לפיו סוס-יבקע ךשנה חרא-ילע ןפיפש ךרד-ילע שחנ ןד-יהי 17 .רוחא .הוהי יתיוק ךתעושיל 18 .בקע דגי אוהו ונדוגי דודג דג 19 .ךלמ-ינדעמ ןתי אוהו ומחל הנמש רשאמ 20 .רפש-ירמא ןתנה החלש הליא ילתפנ 21 .רוש-ילע הדעצ תונב ןיע-ילע תרפ ןב ףסוי תרפ ןב 22 .םיצח ילעב והמטשיו וברו והררמיו 23 ןבא הער םשמ בקעי ריבא ידימ וידי יערז וזפיו ותשק ןתיאב בשתו 24 .לארשי תצבר םוהת תכרב לעמ םימש תכרב ךכרביו ידש תאו ךרזעיו ךיבא לאמ 25 .םחרו םידש תכרב תחת שארל ןייהת םלוע תעבג תואת-דע ירוה תכרב-לע ורבג ךיבא תכרב 26 .ויחא ריזנ דקדקלו ףסוי .ללש קלחי ברעלו דע לכאי רקבב ףרטי באז ןימינב 27 םתוא ךרביו םהיבא םהל רבד-רשא תאזו רשע םינש לארשי יטבש הלא-לכ 28 .םתא ךרב ותכרבכ רשא שיא -לא יתבא-לא יתא ורבק ימע-לא ףסאנ ינא םהלא רמאיו םתוא וציו 29 .יתחה ןורפע הדשב רשא הרעמה הנק רשא ןענכ ץראב ארממ-ינפ-לע רשא הלפכמה הדשב רשא הרעמב 30 .רבק-תזחאל יתחה ןרפע תאמ הדשה-תא םהרבא הקבר תאו קחצי-תא ורבק המש ותשא הרש תאו םהרבא-תא ורבק המש 31 .האל-תא יתרבק המשו ותשא .תח-ינב תאמ וב-רשא הרעמהו הדשה הנקמ 32 -לא ףסאיו עוגיו הטמה-לא וילגר ףסאיו וינב-תא תוצל בקעי לכיו 33 .וימע