Habakkuk chapter 1 קרפ קוקבח .איבנה קוקבח הזח רשא אשמה 1 .עישות אלו סמח ךילא קעזא עמשת אלו יתעוש הוהי הנא-דע 2 .אשי ןודמו ביר יהיו ידגנל סמחו דשו טיבת למעו ןוא ינארת המל 3 ןכ-לע קידצה-תא ריתכמ עשר יכ טפשמ חצנל אצי-אלו הרות גופת ןכ-לע 4 .לקעמ טפשמ אצי יכ ונימאת אל םכימיב לעפ לעפ-יכ והמת והמתהו וטיבהו םיוגב ואר 5 .רפסי תשרל ץרא-יבחרמל ךלוהה רהמנהו רמה יוגה םידשכה-תא םיקמ יננה-יכ 6 .ול-אל תונכשמ .אצי ותאשו וטפשמ ונממ אוה ארונו םיא 7 ואבי קוחרמ וישרפו וישרפ ושפו ברע יבאזמ ודחו ויסוס םירמנמ ולקו 8 .לוכאל שח רשנכ ופעי .יבש לוחכ ףסאיו המידק םהינפ תמגמ אובי סמחל הלכ 9 רפע רבציו קחשי רצבמ-לכל אוה ול קחשמ םינזרו סלקתי םיכלמב אוהו 10 .הדכליו .והלאל וחכ וז םשאו רבעיו חור ףלח זא 11 רוצו ותמש טפשמל הוהי תומנ אל ישדק יהלא הוהי םדקמ התא אולה 12 .ותדסי חיכוהל םידגוב טיבת המל לכות אל למע-לא טיבהו ער תוארמ םיניע רוהט 13 .ונממ קידצ עשר עלבב שירחת .וב לשמ-אל שמרכ םיה יגדכ םדא השעתו 14 .ליגיו חמשי ןכ-לע ותרמכמב והפסאיו ומרחב והרגי הלעה הכחב הלכ 15 .הארב ולכאמו וקלח ןמש המהב יכ ותרמכמל רטקיו ומרחל חבזי ןכ-לע 16 .לומחי אל םיוג גרהל דימתו ומרח קירי ןכ לעה 17