Habakkuk chapter 2 קרפ קוקבח המו יב-רבדי-המ תוארל הפצאו רוצמ-לע הבציתאו הדמעא יתרמשמ-לע 1 .יתחכות-לע בישא .וב ארוק ץורי ןעמל תוחלה-לע ראבו ןוזח בותכ רמאיו הוהי יננעיו 2 אב-יכ ול-הכח המהמתי-םא בזכי אלו ץקל חפיו דעומל ןוזח דוע יכ 3 .רחאי אל אבי .היחי ותנומאב קידצו וב ושפנ הרשי-אל הלפע הנה 4 אוהו ושפנ לואשכ ביחרה רשא הוני אלו ריהי רבג דגוב ןייה-יכ ףאו 5 .םימעה-לכ וילא ץבקיו םיוגה-לכ וילא ףסאיו עבשי אלו תומכ -אל הברמה יוה רמאיו ול תודיח הצילמו ואשי לשמ וילע םלכ הלא-אולה 6 .טיטבע וילע דיבכמו יתמ-דע ול .ומל תוסשמל תייהו ךיעזעזמ וצקיו ךיכשנ ומוקי עתפ אולה 7 ץרא-סמחו םדא ימדמ םימע רתי-לכ ךולשי םיבר םיוג תולש התא יכ 8 .הב יבשי-לכו הירק .ער-ףכמ לצנהל ונק םורמב םושל ותיבל ער עצב עצב יוה 9 .ךשפנ אטוחו םיבר םימע-תוצק ךתיבל תשב תצעי 10 .הננעי ץעמ סיפכו קעזת ריקמ ןבא-יכ 11 .הלועב הירק ןנוכו םימדב ריע הנב יוה 12 קיר-ידב םימאלו שא-ידב םימע ועגייו תואבצ הוהי תאמ הנה אולה 13 .ופעי .םי-לע וסכי םימכ הוהי דובכ-תא תעדל ץראה אלמת יכ 14 .םהירועמ-לע טיבה ןעמל רכש ףאו ךתמח חפסמ והער הקשמ יוה 15 הוהי ןימי סוכ ךילע בוסת לרעהו התא-םג התש דובכמ ןולק תעבש 16 .ךדובכ-לע ןולקיקו -לכו הירק ץרא-סמחו םדא ימדמ ןתיחי תומהב דשו ךסכי ןונבל סמח יכ 17 .הב יבשי ורצי רצי חטב יכ רקש הרומו הכסמ ורצי ולספ יכ לספ ליעוה-המ 18 .םימלא םילילא תושעל וילע בהז שופת אוה-הנה הרוי אוה םמוד ןבאל ירוע הציקה ץעל רמא יוה 19 .וברקב ןיא חור-לכו ףסכו .ץראה-לכ וינפמ סה ושדק לכיהב הוהיו 20