Habakkuk chapter 3 קרפ קוקבח .תוניגש לע איבנה קוקבחל הלפת 1 םינש ברקב והייח םינש ברקב ךלעפ הוהי יתארי ךעמש יתעמש הוהי 2 .רוכזת םחר זגרב עידות האלמ ותלהתו ודוה םימש הסכ הלס ןראפ-רהמ שודקו אובי ןמיתמ הולא 3 .ץראה .הזע ןויבח םשו ול ודימ םינרק היהת רואכ הגנו 4 .וילגרל ףשר אציו רבד ךלי וינפל 5 םלוע תועבג וחש דע-יררה וצצפתיו םיוג רתיו האר ץרא דדמיו דמע 6 .ול םלוע תוכילה .ןידמ ץרא תועירי ןוזגרי ןשוכ ילהא יתיאר ןוא תחת 7 ךיסוס-לע בכרת יכ ךתרבע םיב-םא ךפא םירהנב םא הוהי הרח םירהנבה 8 .העושי jizakxn .ץרא-עקבת תורהנ הלס רמא תוטמ תועבש ךתשק רועת הירע 9 .אשנ והידי םור ולוק םוהת ןתנ רבע םימ םרז םירה וליחי ךואר 10 .ךתינח קרב הגנל וכלהי ךיצח רואל הלבז דמע חרי שמש 11 .םיוג שודת ףאב ץרא-דעצת םעזב 12 -דע דוסי תורע עשר תיבמ שאר תצחמ ךחישמ-תא עשיל ךמע עשיל תאצי 13 .הלס ראוצ .רתסמב ינע לכאל-ומכ םתצילע ינציפהל ורעסי וזרפ שאר ויטמב תבקנ 14 .םיבר םימ רמח ךיסוס םיב תכרד 15 זגרא יתחתו ימצעב בקר אובי יתפש וללצ לוקל ינטב זגרתו יתעמש 16 .ונדוגי םעל תולעל הרצ םויל חונא רשא השע-אל תומדשו תיז-השעמ שחכ םינפגב לובי ןיאו חרפת-אל הנאת-יכ 17 .םיתפרב רקב ןיאו ןאצ הלכממ רזג לכא .יעשי יהלאב הליגא הזולעא הוהיב ינאו 18 חצנמל ינכרדי יתומב לעו תוליאכ ילגר םשיו יליח ינדא הוהי 19 .יתוניגנב