Haggai chapter 1 קרפ יגח הוהי-רבד היה שדחל דחא םויב יששה שדחב ךלמה שוירדל םיתש תנשב 1 קדצוהי-ןב עשוהי-לאו הדוהי תחפ לאיתלאש-ןב לבברז-לא איבנה יגח-דיב .רמאל לודגה ןהכה הוהי תיב-תע אב-תע אל ורמא הזה םעה רמאל תואבצ הוהי רמא הכ 2 .תונבהל .רמאל איבנה יגח-דיב הוהי-רבד יהיו 3 .ברח הזה תיבהו םינופס םכיתבב תבשל םתא םכל תעה 4 .םכיכרד-לע םכבבל ומיש תואבצ הוהי רמא הכ התעו 5 -ןיאו שובל הרכשל-ןיאו ותש העבשל-ןיאו לוכא טעמ אבהו הברה םתערז 6 .בוקנ רורצ-לא רכתשמ רכתשמהו ול םחל .םכיכרד-לע םכבבל ומיש תואבצ הוהי רמא הכ 7 .הוהי רמא דבכאו וב-הצראו תיבה ונבו ץע םתאבהו רהה ולע 8 הוהי םאנ המ ןעי וב יתחפנו תיבה םתאבהו טעמל הנהו הברה-לא הנפ 9 .ותיבל שיא םיצר םתאו ברח אוה-רשא יתיב ןעי תואבצ .הלובי האלכ ץראהו לטמ םימש ואלכ םכילע ןכ-לע 10 רהציה-לעו שוריתה-לעו ןגדה-לעו םירהה-לעו ץראה-לע ברח ארקאו 11 .םיפכ עיגי-לכ לעו המהבה-לעו םדאה-לעו המדאה איצות רשא לעו תיראש לכו לודגה ןהכה קדצוהי-ןב עשוהיו לאיתלש-ןב לבברז עמשיו 12 םהיהלא הוהי וחלש רשאכ איבנה יגח ירבד-לעו םהיהלא הוהי לוקב םעה .הוהי ינפמ םעה וארייו .הוהי-םאנ םכתא ינא רמאל םעל הוהי תוכאלמב הוהי ךאלמ יגח רמאיו 13 -ןב עשוהי חור-תאו הדוהי תחפ לאיתלש-ןב לבברז חור-תא הוהי רעיו 14 -תיבב הכאלמ ושעיו ואביו םעה תיראש לכ חור-תאו לודגה ןהכה קדצוהי .םהיהלא תואבצ הוהי .ךלמה שוירדל םיתש תנשב יששב שדחל העבראו םירשע םויב 15