Haggai chapter 2 קרפ יגח .רמאל איבנה יגח-דיב הוהי-רבד היה שדחל דחאו םירשעב יעיבשב 1 ןהכה קדצוהי-ןב עשוהי-לאו הדוהי תחפ לאיתלש-ןב לבברז-לא אנ-רמא 2 .רמאל םעה תיראש-לאו לודגה םיאר םתא המו ןושארה ודובכב הזה תיבה-תא האר רשא ראשנה םכב ימ 3 .םכיניעב ןיאכ והמכ אולה התע ותא קזחו לודגה ןהכה קדצוהי-ןב עשוהי קזחו הוהי-םאנ לבברז קזח התעו 4 .תואבצ הוהי םאנ םכתא ינא-יכ ושעו הוהי-םאנ ץראה םע-לכ -לא םככותב תדמע יחורו םירצממ םכתאצב םכתא יתרכ-רשא רבדה-תא 5 .וארית -תאו םימשה-תא שיערמ ינאו איה טעמ תחא דוע תואבצ הוהי רמא הכ יכ 6 .הברחה-תאו םיה-תאו ץראה הזה תיבה-תא יתאלמו םיוגה-לכ תדמח ואבו םיוגה-לכ-תא יתשערהו 7 .תואבצ הוהי רמא דובכ .תואבצ הוהי םאנ בהזה ילו ףסכה יל 8 תואבצ הוהי רמא ןושארה-ןמ ןורחאה הזה תיבה דובכ היהי לודג 9 .תואבצ הוהי םאנ םולש ןתא הזה םוקמבו יגח-לא הוהי-רבד היה שוירדל םיתש תנשב יעישתל העבראו םירשעב 10 .רמאל איבנה .רמאל הרות םינהכה-תא אנ-לאש תואבצ הוהי רמא הכ 11 דיזנה-לאו םחלה-לא ופנכב עגנו ודגב ףנכב שדק-רשב שיא-אשי ןה 12 .אל ורמאיו םינהכה ונעיו שדקיה לכאמ-לכ-לאו ןמש-לאו ןייה-לאו ורמאיו םינהכה ונעיו אמטיה הלא-לכב שפנ-אמט עגי-םא יגח רמאיו 13 .אמטי -לכ ןכו הוהי-םאנ ינפל הזה יוגה-ןכו הזה-םעה ןכ רמאיו יגח ןעיו 14 .אוה אמט םש ובירקי רשאו םהידי השעמ ןבא-לא ןבא-םוש םרטמ הלעמו הזה םויה-ןמ םכבבל אנ-ומיש התעו 15 .הוהי לכיהב םישמח ףשחל בקיה-לא אב הרשע התיהו םירשע תמרע-לא אב םתויהמ 16 .םירשע התיהו הרופ םכתא-ןיאו םכידי השעמ-לכ תא דרבבו ןוקריבו ןופדשב םכתא יתיכה 17 .הוהי-םאנ ילא -ןמל יעישתל העבראו םירשע םוימ הלעמו הזה םויה-ןמ םכבבל אנ-ומיש 18 .םכבבל ומיש הוהי-לכיה דסי-רשא םויה -ןמ אשנ אל תיזה ץעו ןומרהו הנאתהו ןפגה-דעו הרוגמב ערזה דועה 19 .ךרבא הזה םויה .רמאל שדחל העבראו םירשעב יגח-לא תינש הוהי-רבד יהיו 20 .ץראה-תאו םימשה-תא שיערמ ינא רמאל הדוהי-תחפ לבברז-לא רמא 21 הבכרמ יתכפהו םיוגה תוכלממ קזח יתדמשהו תוכלממ אסכ יתכפהו 22 .ויחא ברחב שיא םהיבכרו םיסוס ודריו היבכרו הוהי-םאנ ידבע לאיתלאש-ןב לבברז ךחקא תואבצ הוהי-םאנ אוהה םויב 23 .תואבצ הוהי םאנ יתרחב ךב-יכ םתוחכ jiznye