Hosea chapter 1 קרפ עשוה היקזחי זחא םתוי היזע ימיב יראב-ןב עשוה-לא היה רשא הוהי-רבד 1 .לארשי ךלמ שאוי-ןב םעברי ימיבו הדוהי יכלמ םינונז תשא ךל-חק ךל עשוה-לא הוהי רמאיו עשוהב הוהי-רבד תלחת 2 .הוהי ירחאמ ץראה הנזת הנז-יכ םינונז ידליו .ןב ול-דלתו רהתו םילבד-תב רמג-תא חקיו ךליו 3 ימד-תא יתדקפו טעמ דוע-יכ לאערזי ומש ארק וילא הוהי רמאיו 4 .לארשי תיב תוכלממ יתבשהו אוהי תיב-לע לאערזי .לאערזי קמעב לארשי תשק-תא יתרבשו אוהה םויב היהו 5 דוע ףיסוא אל יכ המחר אל המש ארק ול רמאיו תב דלתו דוע רהתו 6 .םהל אשא אשנ-יכ לארשי תיב-תא םחרא תשקב םעישוא אלו םהיהלא הוהיב םיתעשוהו םחרא הדוהי תיב-תאו 7 .םישרפבו םיסוסב המחלמבו ברחבו .ןב דלתו רהתו המחר אל-תא למגתו 8 .םכל היהא-אל יכנאו ימע אל םתא יכ ימע אל ומש ארק רמאיו 9