Hosea chapter 2 קרפ עשוה םוקמב היהו רפסי אלו דמי-אל רשא םיה לוחכ לארשי-ינב רפסמ היהו 1 .יח-לא ינב םהל רמאי םתא ימע-אל םהל רמאי-רשא -ןמ ולעו דחא שאר םהל ומשו ודחי לארשי-ינבו הדוהי-ינב וצבקנו 2 .לאערזי םוי לודג יכ ץראה .המחר םכיתוחאלו ימע םכיחאל ורמא 3 הינונז רסתו השיא אל יכנאו יתשא אל איה-יכ וביר םכמאב וביר 4 .הידש ןיבמ היפופאנו הינפמ היצ ץראכ התשו רבדמכ היתמשו הדלוה םויכ היתגצהו המרע הנטישפא-ןפ 5 .אמצב היתמהו .המה םינונז ינב-יכ םחרא אל הינב-תאו 6 ימחל ינתנ יבהאמ ירחא הכלא הרמא יכ םתרוה השיבה םמא התנז יכ 7 .ייוקשו ינמש יתשפו ירמצ ימימו .אצמת אל היתוביתנו הרדג-תא יתרדגו םיריסב ךכרד-תא ךש-יננה ןכל 8 הכלא הרמאו אצמת אלו םתשקבו םתא גישת-אלו היבהאמ-תא הפדרו 9 .התעמ זא יל בוט יכ ןושארה ישיא-לא הבושאו יתיברה ףסכו רהציהו שוריתהו ןגדה הל יתתנ יכנא יכ העדי אל איהו 10 .לעבל ושע בהזו הל יתשפו ירמצ יתלצהו ודעומב ישוריתו ותעב ינגד יתחקלו בושא ןכל 11 .התורע-תא תוסכל .ידימ הנליצי-אל שיאו היבהאמ יניעל התלבנ-תא הלגא התעו 12 .הדעומ לכו התבשו השדח הגח השושמ-לכ יתבשהו 13 יבהאמ יל-ונתנ רשא יל המה הנתא הרמא רשא התנאתו הנפג יתמשהו 14 .הדשה תיח םתלכאו רעיל םיתמשו התילחו המזנ דעתו םהל ריטקת רשא םילעבה ימי-תא הילע יתדקפו 15 .הוהי-םאנ החכש יתאו היבהאמ ירחא ךלתו .הבל-לע יתרבדו רבדמה היתכלהו היתפמ יכנא הנה ןכל 16 ימיכ המש התנעו הוקת חתפל רוכע קמע-תאו םשמ הימרכ-תא הל יתתנו 17 .םירצמ-ץראמ התלע םויכו הירוענ .ילעב דוע יל-יארקת-אלו ישיא יארקת הוהי-םאנ אוהה-םויב היהו 18 .םמשב דוע ורכזי-אלו היפמ םילעבה תומש-תא יתרסהו 19 שמרו םימשה ףוע-םעו הדשה תיח-םע אוהה םויב תירב םהל יתרכו 20 .חטבל םיתבכשהו ץראה-ןמ רובשא המחלמו ברחו תשקו המדאה .םימחרבו דסחבו טפשמבו קדצב יל ךיתשראו םלועל יל ךיתשראו 21 .הוהי-תא תעדיו הנומאב יל ךיתשראו 22 .ץראה-תא ונעי םהו םימשה-תא הנעא הוהי-םאנ הנעא אוהה םויב היהו 23 .לאערזי-תא ונעי םהו רהציה-תאו שוריתה-תאו ןגדה-תא הנעת ץראהו 24 התא-ימע ימע-אלל יתרמאו המחר אל-תא יתמחרו ץראב יל היתערזו 25 .יהלא רמאי אוהו