Hosea chapter 3 קרפ עשוה -תא הוהי תבהאכ תפאנמו ער תבהא השא-בהא ךל דוע ילא הוהי רמאיו 1 .םיבנע ישישא יבהאו םירחא םיהלא-לא םינפ םהו לארשי ינב .םירעש ךתלו םירעש רמחו ףסכ רשע השמחב יל הרכאו 2 ינא-םגו שיאל ייהת אלו ינזת אל יל יבשת םיבר םימי הילא רמאו 3 .ךילא ןיאו חבז ןיאו רש ןיאו ךלמ ןיא לארשי ינב ובשי םיבר םימי יכ 4 .םיפרתו דופא ןיאו הבצמ -לא ודחפו םכלמ דוד תאו םהיהלא הוהי-תא ושקבו לארשי ינב ובשי רחא 5 .םימיה תירחאב ובוט-לאו הוהי