Hosea chapter 4 קרפ עשוה תמא-ןיא יכ ץראה יבשוי-םע הוהיל ביר יכ לארשי ינב הוהי-רבד ועמש 1 .ץראב םיהלא תעד-ןיאו דסח-ןיאו .ועגנ םימדב םימדו וצרפ ףאנו בנגו חצרו שחכו הלא 2 -םגו םימשה ףועבו הדשה תיחב הב בשוי-לכ ללמאו ץראה לבאת ןכ-לע 3 .ופסאי םיה יגד .ןהכ יבירמכ ךמעו שיא חכוי-לאו ברי-לא שיא ךא 4 .ךמא יתימדו הליל ךמע איבנ-םג לשכו םויה תלשכו 5 חכשתו יל ןהכמ ךאסאמאו תסאמ תעדה התא-יכ תעדה ילבמ ימע ומדנ 6 .ינא-םג ךינב חכשא ךיהלא תרות .רימא ןולקב םדובכ יל-ואטח ןכ םברכ 7 .ושפנ ואשי םנוע-לאו ולכאי ימע תאטח 8 .ול בישא ויללעמו ויכרד וילע יתדקפו ןהככ םעכ היהו 9 .רמשל ובזע הוהי-תא-יכ וצרפי אלו ונזה ועבשי אלו ולכאו 10 .בל-חקי שוריתו ןייו תונז 11 תחתמ ונזיו העתה םינונז חור יכ ול דיגי ולקמו לאשי וצעב ימע 12 .םהיהלא יכ הלאו הנבלו ןולא תחת ורטקי תועבגה-לעו וחבזי םירהה ישאר-לע 13 .הנפאנת םכיתולכו םכיתונב הנינזת ןכ-לע הלצ בוט -םע םה-יכ הנפאנת יכ םכיתולכ-לעו הנינזת יכ םכיתונב-לע דוקפא-אל 14 .טבלי ןיבי-אל םעו וחבזי תושדקה-םעו ודרפי תונזה תיב ולעת-לאו לגלגה ואבת-לאו הדוהי םשאי-לא לארשי התא הנז-םא 15 .הוהי-יח ועבשת-לאו ןוא .בחרמב שבככ הוהי םערי התע לארשי ררס הררס הרפכ יכ 16 .ול-חנה םירפא םיבצע רובח 17 .הינגמ ןולק ובה ובהא ונזה הנזה םאבס רס 18 .םתוחבזמ ושביו היפנכב התוא חור ררצ 19