Hosea chapter 5 קרפ עשוה םכל יכ וניזאה ךלמה תיבו לארשי תיב ובישקהו םינהכה תאז-ועמש 1 .רובת-לע השורפ תשרו הפצמל םתייה חפ-יכ טפשמה .םלכל רסומ ינאו וקימעה םיטש הטחשו 2 אמטנ םירפא תינזה התע יכ ינממ דחכנ-אל לארשיו םירפא יתעדי ינא 3 .לארשי הוהי-תאו םברקב םינונז חור יכ םהיהלא-לא בושל םהיללעמ ונתי אל 4 .ועדי אל הדוהי-םג לשכ םנועב ולשכי םירפאו לארשיו וינפב לארשי-ןואג הנעו 5 .mnr .םהמ ץלח ואצמי אלו הוהי-תא שקבל וכלי םרקבבו םנאצב 6 .םהיקלח-תא שדח םלכאי התע ודלי םירז םינב-יכ ודגב הוהיב 7 .ןימינב ךירחא ןוא תיב ועירה המרב הרצצח העבגב רפוש ועקת 8 .הנמאנ יתעדוה לארשי יטבשב החכות םויב היהת המשל םירפא 9 .יתרבע םימכ ךופשא םהילע לובג יגיסמכ הדוהי ירש ויה 10 .וצ-ירחא ךלה ליאוה יכ טפשמ ץוצר םירפא קושע 11 .הדוהי תיבל בקרכו םירפאל שעכ ינאו 12 חלשיו רושא-לא םירפא ךליו ורזמ-תא הדוהיו וילח-תא םירפא אריו 13 .רוזמ םכמ ההגי-אלו םכל אפרל לכוי אל אוהו ברי ךלמ-לא אשא ךלאו ףרטא ינא ינא הדוהי תיבל ריפככו םירפאל לחשכ יכנא יכ 14 .ליצמ ןיאו .יננרחשי םהל רצב ינפ ושקבו ומשאי-רשא דע ימוקמ-לא הבושא ךלא 15