Hosea chapter 7 קרפ עשוה בנגו רקש ולעפ יכ ןורמש תוערו םירפא ןוע הלגנו לארשיל יאפרכ 1 .ץוחב דודג טשפ אובי .ויה ינפ דגנ םהיללעמ םובבס התע יתרכז םתער-לכ םבבלל ורמאי-לבו 2 .םירש םהישחכבו ךלמ-וחמשי םתערב 3 .ותצמח-דע קצב שולמ ריעמ תובשי הפאמ הרעב רונת ומכ םיפאנמ םלכ 4 .םיצצל-תא ודי ךשמ ןיימ תמח םירש ולחה ונכלמ םוי 5 שאכ רעב אוה רקב םהפא ןשי הלילה-לכ םבראב םבל רונתכ וברק-יכ 6 .הבהל םהב ארק-ןיא ולפנ םהיכלמ-לכ םהיטפש-תא ולכאו רונתכ ומחי םלכ 7 .ילא .הכופה ילב הגע היה םירפא ללובתי אוה םימעב םירפא 8 .עדי אל אוהו וב הקרז הביש-םג עדי אל אוהו וחכ םירז ולכא 9 -לכב והשקב אלו םהיהלא הוהי-לא ובש-אלו וינפב לארשי-ןואג הנעו 10 .תאז .וכלה רושא וארק םירצמ בל ןיא התופ הנויכ םירפא יהיו 11 עמשכ םרסיא םדירוא םימשה ףועכ יתשר םהילע שורפא וכלי רשאכ 12 .םתדעל ורבד המהו םדפא יכנאו יב ועשפ-יכ םהל דש ינממ ודדנ-יכ םהל יוא 13 .םיבזכ ילע וררוגתי שוריתו ןגד-לע םתובכשמ-לע וליליי יכ םבלב ילא וקעז-אלו 14 .יב ורוסי .ער-ובשחי ילאו םתעורז יתקזח יתרסי ינאו 15 םגעל וז םנושל םעזמ םהירש ברחב ולפי הימר תשקכ ויה לע אל ובושי 16 .םירצמ ץראב