Hosea chapter 8 קרפ עשוה .ועשפ יתרות-לעו יתירב ורבע ןעי הוהי תיב-לע רשנכ רפש ךכח-לא 1 .לארשי ךונעדי יהלא וקעזי יל 2 .ופדרי ביוא בוט לארשי חנז 3 םיבצע םהל ושע םבהזו םפסכ יתעדי אלו ורישה ינממ אלו וכילמה םה 4 .תרכי ןעמל .ןיקנ ולכוי אל יתמ-דע םב יפא הרח ןורמש ךלגע חנז 5 לגע היהי םיבבש-יכ אוה םיהלא אלו והשע שרח אוהו לארשימ יכ 6 .ןורמש ילוא חמק-השעי ילב חמצ ול-ןיא המק ורצקי התפוסו וערזי חור יכ 7 .והעלבי םירז השעי .וב ץפח-ןיא ילככ םיוגב ויה התע לארשי עלבנ 8 .םיבהא ונתה םירפא ול דדוב ארפ רושא ולע המה-יכ 9 .םירש ךלמ אשממ טעמ ולחיו םצבקא התע םיוגב ונתי-יכ םג 10 .אטחל תוחבזמ ול-ויה אטחל תחבזמ םירפא הברה-יכ 11 .ובשחנ רז-ומכ יתרות ובר ול-בותכא 12 דקפיו םנוע רכזי התע םצר אל הוהי ולכאיו רשב וחבזי יבהבה יחבז 13 .ובושי םירצמ המה םתואטח תורצב םירע הברה הדוהיו תולכיה ןביו והשע-תא לארשי חכשיו 14 .היתנמרא הלכאו וירעב שא-יתחלשו