Hosea chapter 9 קרפ עשוה -לכ לע ןנתא תבהא ךיהלא לעמ תינז יכ םימעכ ליג-לא לארשי חמשת-לא 1 .ןגד תונרג .הב שחכי שוריתו םערי אל בקיו ןרג 2 .ולכאי אמט רושאבו םירצמ םירפא בשו הוהי ץראב ובשי אל 3 וילכא-לכ םהל םינוא םחלכ םהיחבז ול-וברעי אלו ןיי הוהיל וכסי-אל 4 .הוהי תיב אובי אל םשפנל םמחל-יכ ואמטי .הוהי-גח םוילו דעומ םויל ושעת-המ 5 םשריי שומק םפסכל דמחמ םרבקת ףמ םצבקת םירצמ דשמ וכלה הנה-יכ 6 .םהילהאב חוח שיא עגשמ איבנה ליוא לארשי ועדי םלשה ימי ואב הדקפה ימי ואב 7 .המטשמ הברו ךנוע בר לע חורה .ויהלא תיבב המטשמ ויכרד-לכ-לע שוקי חפ איבנ יהלא-םע םירפא הפצ 8 .םתואטח דוקפי םנוע רוכזי העבגה ימיכ ותחש-וקימעה 9 םכיתובא יתיאר התישארב הנאתב הרוכבכ לארשי יתאצמ רבדמב םיבנעכ 10 .םבהאכ םיצוקש ויהיו תשבל ורזניו רועפ-לעב ואב המה .ןוירהמו ןטבמו הדלמ םדובכ ףפועתי ףועכ םירפא 11 .םהמ ירושב םהל יוא-םג-יכ םדאמ םיתלכשו םהינב-תא ולדגי-םא יכ 12 .וינב גרה-לא איצוהל םירפאו הונב הלותש רוצל יתיאר-רשאכ םירפא 13 .םיקמצ םידשו ליכשמ םחר םהל-ןת ןתת-המ הוהי םהל-ןת 14 ףסוא אל םשרגא יתיבמ םהיללעמ ער לע םיתאנש םש-יכ לגלגב םתער-לכ 15 .םיררס םהירש-לכ םתבהא ידמחמ יתמהו ןודלי יכ םג ןושעי-ילב ירפ שבי םשרש םירפא הכה 16 .םנטב .םיוגב םידדנ ויהיו ול ועמש אל יכ יהלא םסאמי 17