Hosea chapter 11 קרפ עשוה .ינבל יתארק םירצממו והבהאו לארשי רענ יכ 1 .ןורטקי םילספלו וחבזי םילעבל םהינפמ וכלה ןכ םהל וארק 2 .םיתאפר יכ ועדי אלו ויתעורז-לע םחק םירפאל יתלגרת יכנאו 3 טאו םהיחל לע לע ימירמכ םהל היהאו הבהא תותבעב םכשמא םדא ילבחב 4 .ליכוא וילא .בושל ונאמ יכ וכלמ אוה רושאו םירצמ ץרא-לא בושי אל 5 .םהיתוצעממ הלכאו וידב התלכו וירעב ברח הלחו 6 .םמורי אל דחי והארקי לע-לאו יתבושמל םיאולת ימעו 7 ךפהנ םיאבצכ ךמישא המדאכ ךנתא ךיא לארשי ךנגמא םירפא ךנתא ךיא 8 .ימוחנ ורמכנ דחי יבל ילע ךברקב שיא-אלו יכנא לא יכ םירפא תחשל בושא אל יפא ןורח השעא אל 9 .ריעב אובא אלו שודק .םימ םינב ודרחיו גאשי אוה-יכ גאשי היראכ וכלי הוהי ירחא 10 -םאנ םהיתב-לע םיתבשוהו רושא ץראמ הנויכו םירצממ רופצכ ודרחי 11 .הוהי