Hosea chapter 12 קרפ עשוה -םעו לא-םע דר דע הדוהיו לארשי תיב המרמבו םירפא שחכב ינבבס 1 .ןמאנ םישודק רושא-םע תירבו הברי דשו בזכ םויה-לכ םידק ףדרו חור הער םירפא 2 .לבוי םירצמל ןמשו ותרכי .ול בישי ויללעמכ ויכרדכ בקעי-לע דקפלו הדוהי-םע הוהיל בירו 3 .םיהלא-תא הרש ונואבו ויחא-תא בקע ןטבב 4 .ונמע רבדי םשו ונאצמי לא-תיב ול-ןנחתיו הכב לכיו ךאלמ-לא רשיו 5 .ורכז הוהי תואבצה יהלא הוהיו 6 .דימת ךיהלא-לא הוקו רמש טפשמו דסח בושת ךיהלאב התאו 7 .בהא קשעל המרמ ינזאמ ודיב ןענכ 8 ןוע יל-ואצמי אל יעיגי-לכ יל ןוא יתאצמ יתרשע ךא םירפא רמאיו 9 .אטח-רשא .דעומ ימיכ םילהאב ךבישוא דע םירצמ ץראמ ךיהלא הוהי יכנאו 10 .המדא םיאיבנה דיבו יתיברה ןוזח יכנאו םיאיבנה-לע יתרבדו 11 לע םילגכ םתוחבזמ םג וחבז םירוש לגלגב ויה אוש-ךא ןוא דעלג-םא 12 .ידש ימלת .רמש השאבו השאב לארשי דבעיו םרא הדש בקעי חרביו 13 .רמשנ איבנבו םירצממ לארשי-תא הוהי הלעה איבנבו 14 .וינדא ול בישי ותפרחו שוטי וילע וימדו םירורמת םירפא סיעכה 15