Isaiah chapter 1 קרפ היעשי םתוי והיזע ימיב םלשוריו הדוהי-לע הזח רשא ץומא-ןב והיעשי ןוזח 1 .הדוהי יכלמ והיקזחי זחא ועשפ םהו יתממורו יתלדג םינב רבד הוהי יכ ץרא יניזאהו םימש ועמש 2 .יב .ןנובתה אל ימע עדי אל לארשי וילעב סובא רומחו והנק רוש עדי 3 הוהי-תא ובזע םיתיחשמ םינב םיערמ ערז ןוע דבכ םע אטח יוג יוה 4 .רוחא ורזנ לארשי שודק-תא וצאנ .יוד בבל-לכו ילחל שאר-לכ הרס ופיסות דוע וכת המ לע 5 אלו ורז-אל הירט הכמו הרובחו עצפ םתמ וב-ןיא שאר-דעו לגר-ףכמ 6 .ןמשב הככר אלו ושבח הממשו התא םילכא םירז םכדגנל םכתמדא שא תופרש םכירע הממש םכצרא 7 .םירז תכפהמכ .הרוצנ ריעכ השקמב הנולמכ םרכב הכסכ ןויצ-תב הרתונו 8 .ונימד הרמעל ונייה םדסכ טעמכ דירש ונל ריתוה תואבצ הוהי ילול 9 .הרמע םע וניהלא תרות וניזאה םדס יניצק הוהי-רבד ועמש 10 םדו םיאירמ בלחו םיליא תולע יתעבש הוהי רמאי םכיחבז-בר יל-המל 11 .יתצפח אל םידותעו םישבכו םירפ .ירצח סמר םכדימ תאז שקב-ימ ינפ תוארל ואבת יכ 12 ארקמ ארק תבשו שדח יל איה הבעות תרטק אוש-תחנמ איבה ופיסות אל 13 .הרצעו ןוא לכוא-אל .אשנ יתיאלנ חרטל ילע ויה ישפנ האנש םכידעומו םכישדח 14 םכידי עמש ינניא הלפת וברת-יכ םג םכמ יניע םילעא םכיפכ םכשרפבו 15 .ואלמ םימד .ערה ולדח יניע דגנמ םכיללעמ ער וריסה וכזה וצחר 16 .הנמלא וביר םותי וטפש ץומח ורשא טפשמ ושרד בטיה ודמל 17 -םא וניבלי גלשכ םינשכ םכיאטח ויהי-םא הוהי רמאי החכונו אנ-וכל 18 .ויהי רמצכ עלותכ ומידאי .ולכאת ץראה בוט םתעמשו ובאת-םא 19 .רבד הוהי יפ יכ ולכאת ברח םתירמו ונאמת-םאו 20 התעו הב ןילי קדצ טפשמ יתאלמ הנמאנ הירק הנוזל התיה הכיא 21 .םיחצרמ .םימב לוהמ ךאבס םיגיסל היה ךפסכ 22 אל םותי םינמלש ףדרו דחש בהא ולכ םיבנג ירבחו םיררוס ךירש 23 .םהילא אובי-אל הנמלא בירו וטפשי המקנאו ירצמ םחנא יוה לארשי ריבא תואבצ הוהי ןודאה םאנ ןכל 24 .יביואמ .ךילידב-לכ הריסאו ךיגיס רבכ ףרצאו ךילע ידי הבישאו 25 קדצה ריע ךל ארקי ןכ-ירחא הלחתבכ ךיצעיו הנשארבכ ךיטפש הבישאו 26 .הנמאנ הירק .הקדצב היבשו הדפת טפשמב ןויצ 27 .ולכי הוהי יבזעו ודחי םיאטחו םיעשפ רבשו 28 .םתרחב רשא תונגהמ ורפחתו םתדמח רשא םיליאמ ושבי יכ 29 .הל ןיא םימ-רשא הנגכו הלע תלבנ הלאכ ויהת יכ 30 .הבכמ ןיאו ודחי םהינש ורעבו ץוצינל ולעפו תרענל ןסחה היהו 31