Isaiah chapter 3 קרפ היעשי לכ הנעשמו ןעשמ הדוהימו םלשורימ ריסמ תואבצ הוהי ןודאה הנה יכ 1 .םימ-ןעשמ לכו םחל-ןעשמ .ןקזו םסקו איבנו טפוש המחלמ שיאו רובג 2 .שחל ןובנו םישרח םכחו ץעויו םינפ אושנו םישמח-רש 3 .םב-ולשמי םילולעתו םהירש םירענ יתתנו 4 .דבכנב הלקנהו ןקזב רענה ובהרי והערב שיאו שיאב שיא םעה שגנו 5 הלשכמהו ונל-היהת ןיצק הכל הלמש ויבא תיב ויחאב שיא שפתי-יכ 6 .ךדי תחת תאזה אל הלמש ןיאו םחל ןיא יתיבבו שבח היהא-אל רמאל אוהה םויב אשי 7 .םע ןיצק ינמישת ינע תורמל הוהי-לא םהיללעמו םנושל-יכ לפנ הדוהיו םלשורי הלשכ יכ 8 .ודובכ -יכ םשפנל יוא ודחכ אל ודיגה םדסכ םתאטחו םב התנע םהינפ תרכה 9 .הער םהל ולמג .ולכאי םהיללעמ ירפ-יכ בוט-יכ קידצ ורמא 10 .ול השעי וידי לומג-יכ ער עשרל יוא 11 ךיתחרא ךרדו םיעתמ ךירשאמ ימע וב ולשמ םישנו ללועמ וישגנ ימע 12 .ועלב .םימע ןידל דמעו הוהי בירל בצנ 13 ינעה תלזג םרכה םתרעב םתאו וירשו ומע ינקז-םע אובי טפשמב הוהי 14 .םכיתבב .תואבצ הוהי ינדא-םאנ ונחטת םיינע ינפו ימע ואכדת םכלמ 15 תורקשמו ןורג תווטנ הנכלתו ןויצ תונב והבג יכ ןעי הוהי רמאיו 16 .הנסכעת םהילגרבו הנכלת ףפטו ךולה םיניע .הרעי ןהתפ הוהיו ןויצ תונב דקדק ינדא חפשו 17 .םינרהשהו םיסיבשהו םיסכעה תראפת תא ינדא ריסי אוהה םויב 18 .תולערהו תורישהו תופיטנה 19 .םישחלהו שפנה יתבו םירשקהו תודעצהו םיראפה 20 .ףאה ימזנו תועבטה 21 .םיטירחהו תוחפטמהו תופטעמהו תוצלחמה 22 .םידידרהו תופינצהו םינידסהו םינילגהו 23 החרק השקמ השעמ תחתו הפקנ הרוגח תחתו היהי קמ םשב תחת היהו 24 .יפי תחת-יכ קש תרגחמ ליגיתפ תחתו .המחלמב ךתרובגו ולפי ברחב ךיתמ 25 .בשת ץראל התקנו היחתפ ולבאו ונאו 26